Dohoda o pracovnej činnosti

Otázka:

Môžem súbežne vykonávať aj viac prác na dohodu o pracovnej činnosti, čiže u rôznych zamestnávateľov a u každého najviac 350 hodín za rok, chápem to správne?

Odpoveď:

Právna úprava dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru je zakotvená v § 223 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce“). Zákonník práce rozlišuje:

  • dohodu o vykonaní práce
  • dohoda o pracovnej činnosti
  • dohoda o brigádnickej práci študenta 

Časový rozsah práce, ktorú je možné vykonať na základe dohody o vykonaní práce je zakotvený v ustanovení § 226 ods. 1 Zákonníka práce nasledovne: „Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.“ 

Pre dohodu o pracovnej činnosti Zákonník práce zakotvuje časový rozsah práce v § 228a ods. 1 nasledovne: „Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.“ 

Zákonník práce nevylučuje, aby jeden zamestnanec uzatvoril dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru s viacerými zamestnávateľmi. Časový rozsah práce pre každého jednotlivého zamestnávateľa nemôže prekročiť vyššie uvedený rozsah.