Dohoda o skončení pracovného pomeru

Otázka:

Pracujem vo firme 12 rokov. Zamestnávateľ sa premiestňuje s čím nesúhlasím takže som dostal výpoveď podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) bod 2. Zákona č. 311/2001 Z. z. Bude mi vyplatené trojmesačné odstupné s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorej plynutie začalo 1.10.2019 do 31.12.2019. Podal som však žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou deň pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty s navrhnutím ukončenia pracovného pomeru dňom 30.10.2019, nakoľko mám ústne dohodnutý pracovný pomer v novom zamestnaní. Moja otázka znie: Môže tejto žiadosti zamestnávateľ nevyhovieť? Podľa mojich doterajších informácii jej musí vyhovieť.

Odpoveď:

Dohoda je dvojstranný právny úkon, ktorý vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán. Zamestnávateľ nemusí s Vašim návrhom na skončenie pracovného pomeru dohodou súhlasiť (napríklad, ak Vás potrebuje v práci ešte počas výpovednej doby), avšak je možné, že so skončením pracovného pomeru dohodou bude súhlasiť a bude mu skončenie dohodou vyhovovať. Pri skončení pracovného pomeru z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa máte totiž nárok na odstupné, avšak ak neuvediete v dohode, že sa uzatvára z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce (ale napríklad sa uvedie, že skončenie je na Vašu žiadosť), odstupné Vám nemusí poskytnúť.

Prečítajte si aj: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Otázka:

V súčasnosti som ešte na rodičovskej dovolenke do konca januára 2020. Potom by som mala nastúpiť do práce, ale nakoľko býva syn často chorý, tak by som s nim chcela ešte ostať doma. Môžem požiadať zamestnávateľa o ukončenie pracovného pomeru dohodou? A mám nárok na vyplatenie nevyčerpanej dovolenky? Alebo si ju mám vyčerpať?

Odpoveď:

Skončenie pracovného pomeru, ako aj čerpanie dovolenky, upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce“). Pracovný pomer môže byť skončený iba niektorým zo spôsobov upravených v Zákonníku práce – dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru alebo uplynutím času u pracovného pomeru na dobu určitú. 

Podľa § 60 Zákonníka práce: „Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.“ Aby teda pracovný pomer mohol byť skončený dohodou, musí so skončením pracovného pomeru súhlasiť zamestnanec aj zamestnávateľ. Pokiaľ by zamestnávateľ nesúhlasil s tým, aby ste uzavreli dohodu o skončení pracovného pomeru, máte možnosť zaslať zamestnávateľovi výpoveď a Váš pracovný pomer by následne skončil uplynutím výpovednej doby. 

Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce: Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.“ Zamestnávateľ Vám samozrejme nemôže uložiť čerpanie dovolenky pokiaľ ešte čerpáte materskú alebo rodičovskú dovolenku. Pokiaľ však nedôjde k skončeniu pracovného pomeru a po uplynutí rodičovskej dovolenky budete stále v pracovnom pomere k zamestnávateľovi, môže Vám zamestnávateľ uložiť čerpanie dovolenky. Zamestnávateľ Vám môže uložiť čerpanie dovolenky aj v čase uplynutia výpovednej doby, pokiaľ by mal byť pracovný pomer skončený výpoveďou. 

Podľa § 113 ods. 3 Zákonníka práce: „Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.“ 

Pokiaľ si zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok z dôvodu skončenia pracovného pomeru, má nárok na vyplatenie náhrady mzdy.