Doklad o pobyte cudzinca

Otázka:

Mojej známej z Ukrajiny som vybavil prechodný pobyt za účelom podnikania. Stále odkladá prevzatie kartičky, je na území Ukrajiny. Dá sa zmeniť v dokladoch môj a jej totožný prechodný pobyt – adresa, či úplne zrušiť pobyt ešte pred prevzatím pobytovej kartičky z cudzineckej polície?

Odpoveď:

Možnosť „zrušenia nevybratej kartičky / pobytu pred prevzatím kartičky“ zákon nepredpokladá, za určitých podmienok však môže dôjsť k zániku alebo zrušeniu prechodného pobytu. Dôvodom na zánik prechodného pobytu je podľa § 35 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov aj skutočnosť, že štátny príslušník tretej krajiny nevstúpil na územie Slovenskej republiky do 180 dní od udelenia prechodného pobytu. O zrušení prechodného pobytu si môžete prečítať v našom článku.

Ak by teda Vaša známa nepricestovala do 180 dní od udelenia prechodného pobytu (alebo by jej ešte pred uplynutím 180 dní prechodný pobyt zanikol alebo bol zrušený z iných dôvodov), bol by jej preukaz o pobyte cudzinca skartovaný. 

Pokiaľ ste Vašej známej udelili súhlas s ubytovaním Vy, môžete súhlas odvolať a oznámiť túto skutočnosť na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Oddelenie cudzineckej polície následne Vašu známu vyzve, aby doložila nový doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania. 

Pokiaľ máte záujem zmeniť Vašu adresu prechodného pobytu bude potrebné:

  • oznámiť novú adresu príslušnému oddeleniu cudzineckej polície v lehote do piatich dní od zmeny adresy
  • doložiť doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania vo vzťahu k novej adrese (súhlas vlastníka nehnuteľnosti, nájomná zmluva, list vlastníctva ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, potvrdenie z ubytovacieho zariadenia)
  • osobne na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa novej adresy podať žiadosť o vydanie preukazu o pobyte cudzinca
  • vrátiť preukaz o pobyte cudzinca s neaktuálnou adresou

Pokiaľ by chcela adresu zmeniť Vaša známa, platí rovnaký postup. Oznámenie zmeny adresy je možné uskutočniť prostredníctvom splnomocneného zástupcu. V prípade podania žiadosti o vydanie nového preukazu je však potrebná osobná prítomnosť na oddelení cudzineckej polície. Pokiaľ ste neboli splnomocnený, nemáte právo vykonať žiadne úkony v mene Vašej známej.

Otázka:

Mám známu, ktorá má na Slovensku neobmedzený pobyt, hoci kartičku, na ktorej je napísané, že pobyt končí v januári 2019, ako to prosím je, kam sa obrátiť?

Odpoveď:

Predpokladáme, že myslíte trvalý pobyt na neobmedzený čas podľa § 46 zákona o pobyte cudzincov. V takomto prípade cudzinecká polícia vydá cudzincovi doklad o pobyte s platnosťou najviac na desať rokov. Platnosť dokladu o pobyte sa musí vždy skončiť najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny. Na základe uvedeného predpokladáme, že platnosť pobytovej kartičky končí z dôvodu, že do 90 dní sa skončí platnosť pasu cudzinca.

V uvedenom prípade je potrebné ísť osobne na oddelenie cudzineckej polície a žiadať o výmenu pobytovej kartičky. Zároveň sa vráti aj pobytová kartička, ktorej platnosť skončila. Cudzinec sa musí dostaviť na oddelenie cudzineckej polície osobne, zastúpenie nie je možné, nakoľko sa mu budú brať biometrické údaje. Je potrebné samozrejme predložiť aj nový pas. V zmysle ust. § 73 ods. 14 zákona o pobyte je potrebné požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte najneskôr 30 dní pred skončením platnosti dokladu o pobyte.

S uvedenou otázkou sa často stretávame aj pri iných druhoch pobytu. Pri prechodnom pobyte na účely sezónneho zamestnania platí, že a “ak je platnosť cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny kratšia ako 180 dní, udelí policajný útvar prechodný pobyt najviac na obdobie platnosti cestovného dokladu.“ (23 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov) 

Pri iných druhoch pobytu je tiež dôvodom skončenia platnosti pobytovej kartičky pred dňom skončenia udelenia pobytu aj skončenie doby ubytovania deklarovanej v doklade o ubytovaní, ktorý sa predkladal pri žiadosti o udelenie alebo obnovenie pobytu. Uvedené vypláva z § 73 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov, podľa ktorého „Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou podľa času, na ktorý bol udelený prechodný pobyt; ak má zabezpečené ubytovanie na kratší čas, ako mu bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou na čas, na ktorý má zabezpečené ubytovanie. Platnosť dokladu o pobyte musí vždy skončiť najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny.“

Uvedené platí aj pri trvalom pobyte na 5 rokov: „Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený trvalý pobyt podľa § 43, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou najviac na päť rokov; ak má zabezpečené ubytovanie na kratší čas ako na päť rokov, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou na čas, na ktorý má zabezpečené ubytovanie.“ (§ 73 ods. 11)