Doklady k prechodnému pobytu cudzinca

Otázka:

Podal som si žiadosť o pobyt, k žiadosti som priložil aj originály dokumentov, ktoré by som potreboval. Môžem žiadať cudzineckú políciu, aby mi ich vrátila?

Odpoveď:

Správny orgán nemôže vydať doklady, ktoré boli v konaní už raz odovzdané. V zmysle § 23 správneho poriadku majú účastníci konania a ich zástupcovia právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov. Odporúčame kontaktovať príslušné oddelenie cudzineckej polície a osobne si zapožičať spisový materiál na základe žiadosti, následne si zhotoviť fotokópiu dokumentu a originál vrátiť správnemu orgánu.