Doučovanie ako živnosť

Podľa § 6 ods. 1 živnostenského zákona všeobecnými podmienkami prevádzkovanie sú:

  1. dosiahnutie veku 18 rokov,
  2. spôsobilosti na právne úkony,
  3. bezúhonnosť

ak živnostenský zákon neustanovuje inak.

V rámci voľnej živnosti „Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti“ je možné doučovať žiakov a študentov (formou skupinového alebo individuálneho doučovania).

Doučovať cudzí jazyk je možné v rámci viazanej živnosti „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov“, pre ktorú je potrebné splniť okrem všeobecných podmienok podľa § 6 ods. 1 živnostenského zákona aj podmienky odbornej spôsobilosti uvedené v prílohe 2 živnostenského zákona, poradové číslo 23. Preukazom odbornej spôsobilosti uvedenej viazanej živnosti je:

  • dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo
  • preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať.

Zdroj: Okresný úrad