Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov

Otázka:

Dobrý deň, rád by som sa s vami poradil v tejto veci PRO BONO: pracoval som na dobu určitú od februára 2017 do júna 2018 na pracovisku, na 66%-ný úväzok. (Som inak invalidný dôchodca na 75% a ZŤP.) Keďže mám prísnu bezlepkovú diétu a nemohol som sa stravovať v závodnej jedálni, ústne som požiadal vedúceho o príspevok na stravovanie, s doložením lekárskej správy. Tento mi však bol odmietnutý opakovane (žiaľ bolo to vždy ústne, záznam o tom nemám). Počas týchto 17 mesiacov mi teda príspevok na stravovanie nebol nikdy poskytnutý. Pri predĺžení zmluvy od júla do decembra 2018, pri úväzku 33%, som ale konečne daný príspevok (v forme platobnej karty) dostal v určitej výške. Bývalý zamestnávateľ nereagoval na výzvy doplatiť príspevok za tých 17 mesiacov. Mám nárok na jeho doplatenie, napr. pomocou Inšpektorátu práce, ako aj výzvou na nadriadený orgán bývalého zamestnávateľa, hoci nemám písomne záznam o jeho žiadaní ani zamietnutí počas doby zamestnania? Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď:

Podľa ustanovenia § 152 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce“) je zamestnávateľ: „povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.“  

V Zákonníku práce sú upravené nasledovné prípady, kedy môže byť zamestnancovi namiesto stravy poskytnutý finančný príspevok: 

  • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku
  • ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby
  • ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom

Pokiaľ zo strany zamestnávateľa došlo k porušeniu povinností, do úvahy prichádza zaslanie oficiálnej písomnej výzvy na vyplatenie dlžnej sumy. Taktiež je možné obrátiť sa na inšpektorát práce príslušný podľa miesta výkonu práce. Do úvahy prichádza aj možnosť podania občianskoprávnej žaloby na zamestnávateľa (resp. aj žaloby na vydanie platobného rozkazu). V prípade súdneho konania by ste museli uniesť dôkazné bremeno. Bolo by potrebné dokázať, že zamestnávateľ bol informovaný, že podľa lekárskeho posudku špecializovaného lekára sa zo zdravotných dôvodov nemôžete stravovať v závodnej jedálni, že v závodnej lekárni nepodávali stravu, ktorá by pre Vás bola vhodná a pod. Pokiaľ bude uvedené skutočnosti možné preukázať inak, nie je nevyhnutné, aby ste disponovali napr. písomným záznamom o predložení lekárskeho potvrdenia zamestnávateľovi. Pre presnejšie zanalyzovanie Vašej situácie by boli potrebné podrobnejšie informácie o konkrétnych okolnostiach.

 

Viac k tejto téme nájdete aj tu.