Funkcia v neziskovej organizácii a nárok na dávku v nezamestnanosti

Otázka:

Môžem vykonávať funkciu v neziskovej organizácii a súčasne poberať dávku v nezamestnanosti?

Odpoveď:

K otázke tákajucej sa výkonu funkcie v neziskovej organizácii uvádzame stanovisko, ktoré nám bolo doručené zo Sociálnej poisťovne „V prípade, že uchádzačovi o zamestnanie vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti. Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov. Poskytovanie dávky v nezamestnanosti je ale striktne viazané na evidenciu uchádzača o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Pokiaľ  uchádzača o zamestnanie bude úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidovať v evidencii nezamestnaných, bude uchádzačovi o zamestnanie Sociálna poisťovňa vyplácať dávku v nezamestnanosti (v takej výške ako mu bola priznaná). Ak uchádzača o zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z evidencie vyradí z nejakého dôvodu, odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie sa mu zastaví aj poskytovanie dávky v nezamestnanosti. Podľa súčasnej platnej legislatívy pre priznanie dávky v nezamestnanosti je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 • zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a
 • preukázanie celkovej doby poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie v dĺžke najmenej 730 dní.“ (zdroj Sociálna poisťovňa)

 

Zákon o službách zamestnanosti upravuje v § 36 dôvody vyradenia

(1) Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom:

 1. vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 2. vzniku oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť
 3. nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
 4. nástupu na sústavnú prípravu na povolanie
 5. nástupu na výkon trestu odňatia slobody
 6. vzatia do výkonu väzby
 7. priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok u poberateľa invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu alebo dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak deň priznania starobného dôchodku predchádza dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 8. narodenia dieťaťa, ak dieťa žije
 9. úmrtia
 10. odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou odchodu do členského štátu Európskej únie podľa  34 ods. 15 až 18 alebo liečenia v členskom štáte Európskej únie
 11. odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine
 12. začatia vykonávania zárobkovej činnosti (1. v členskom štáte Európskej únie alebo 2. v cudzine)
 13. požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu (1. starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku, 2. preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru)
 14. požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 15. vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru  alebo dňom začatia vykonávania zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu okrem pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo právneho vzťahu podľa  6 ods. 2
 16. nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru
 17. zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak (1. pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie uchádzač o zamestnanie uviedol údaje, ktoré boli následne preukázané ako nepravdivé a ktoré viedli k jeho zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 2. boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie)
 18. ktorým prestal spĺňať podmienku podľa  6 ods. 2 písm. a)b) ods. 3
 19. zániku dlhodobého pobytu, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny; to neplatí v prípade zániku dlhodobého pobytu z dôvodu, že štátny príslušník tretej krajiny nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky
 20. zistenia neschopnosti plniť povinnosti podľa  34 ods. 6 na základe posudku podľa § 19 ods. 7 alebo § 20 ods. 4

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska je vecne príslušná inštitúcia, ktorá Vám poskytne informáciu o podmienkach evidencie na úrade práce, zaradenie/vyradenie, odporúčame Vám sa preto na príslušný úrad obrátiť.