GDPR – zverejnenie telefónneho čísla zamestnanca

Otázka:

Môže firma v rámci interného telefónneho zoznamu zverejňovať firemné telefónne čílso svojho zamestnanca, ktoré ja vlastne písané na firmu a zamestnanec s nim nemôže svojvoľne nakladať?

Odpoveď:

Na uvedené sa vzťahuje úprava ochrany osobných údajov. Právny základ spracúvania telefónneho čísla vyplýva priamo zo zákona, konkrétne z § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z., podľa ktorého: „Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.“ 

Ako uvádza aj odborná právna literatúra (Valentová, T. a kol.: Zákon o ochrane osobných údajov – praktický komentár. Wolters Kluwer. 2018): „Typickými situáciami poskytovania osobných údajov zamestnávateľom je uvádzanie kontaktných údajov zamestnancov v rámci firemnej komunikácie alebo zverejnenie kontaktných údajov zamestnancov na webe spoločnosti.“ 

Na spracúvanie firemného telefónneho čísla zamestnanca ako osobného údaju nie je podľa vyššie citovaného ustanovenia potrebný súhlas zamestnanca. 

Vzhľadom na uvedené máme za to, že zamestnávateľ môže v rámci interného telefónneho zoznamu spoločnosti zverejniť firemné telefónne číslo zamestnanca za podmienky, že je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností zamestnanca, nenaruší sa tým vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť zamestnanca a je dodržaná zásada nevyhnutnosti a účelnosti spracúvania osobných údajov. 

Zároveň zamestnávateľ nesmie opomenúť ani splnenie si informačnej povinnosti podľa článku 13 Nariadenia GDPR.

 

Zverejnenie súkromného telefónneho čísla zamestnanca v internom firemnom zozname

Ohľadne tejto otázky sme skontaktovali aj Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorý nám zaslal túto odpoveď: „…pokiaľ ide o pracovný prostriedok pridelený zamestnávateľom, javí sa, že ide predovšetkým o pracovný prostriedok určený na výkon práce, a preto telefónne číslo pridelené tomuto mobilu a zamestnancovi je určené primárne pre výkon práce a zamestnávateľ môže v zmysle § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. zverejniť v rámci interného telefónneho zoznamu. 

Pokiaľ ide o súkromný mobil a súkromné číslo zamestnanca, zamestnávateľ nesmie vynucovať poskytnutie takéhoto telefónneho čísla a ak ním disponuje nemôže takéto číslo bez právneho základu (v tomto prípade pravdepodobne súhlasu zamestnanca) zverejňovať ani poskytovať a pod…“ 

Z uvedeného vyplýva, že súhlas zamestnanca so zverejnením jeho telefónneho čísla by bol potrebný.