Kam podať návrh na rozvod a ako ju napísať?

Otázka:

Chcem podať žiadosť o rozvod, kde ho mám podať? Ktorý bude príslušný súd a aké sú poplatky?

Odpoveď:

Keďže rozvod manželstva je podľa slovenského rodinného práva jediná prípustná forma zániku manželstva počas života manželov, na rozvod je nevyhnutne potrebné konštitutívne rozhodnutie súdu. Prvý krok k tomu, aby ste sa mohli rozviesť, predstavuje iniciatíva niektorého z manželov spočívajúca v spísaní návrhu na rozvod manželstva. 

Z obsahového hľadiska musí návrh na začatie konania (teda návrh na rozvod) spĺňať všeobecné náležitosti podania podľa § 127 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „CSP“) a osobitné náležitosti konania typické pre podanie vo veci samej t.j. určenie súdu, ku ktorému smeruje, označenie osoby, ktorá ho robí, označenie veci, ktorej sa týka, určenie toho, čo sa ním sleduje a musí byť podpísaný. V zmysle § 25 CMP musí navrhovateľ (teda jeden z manželov) v návrhu na začatie konania uviesť aj označenie účastníkov, ich zástupcov, ak ich majú, pravdivo a úplne opísať rozhodujúce skutočnosti, označiť dôkazy na ich preukázanie, pričom musí byť zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha. 

Prečítajte si aj:

Čo musí obsahovať návrh na rozvod manželstva

Návrh na rozvod manželstva

Dôležité je opísať skutočnosti, na základe ktorých sa navrhovateľ domnieva, že manželstvo je tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Týmito dôvodmi môže byť napríklad dlhodobé odlúčenie, nájdenie si druhého partnera, odcudzenie sa, nezdielanie spoločných záujmov, spoločné netrávenie voľného času, netrávenie avšak aj alkoholizmus, gamblerstvo druhého manžela.

V prípade, ak existujú o rozvrate manželstva dôkazy, môže ich predložiť alebo označiť. 

Návrh na rozvod sa doručí na príslušný súd v dvoch vyhotoveniach. V zmysle § 92 CMP treba návrh zaslať na miestne príslušný súd, ktorým je:

  1. súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Podľa odbornej právnej literatúry (Pavelková, B.: Zákon o rodine Komentár. C.H.Beck 2013, s. 91) „Za bydlisko manželov sa nepovažuje miesto, kde sú prihlásení na trvalý pobyt. Rozhodujúce je miesto, kde sa skutočne zdržiavajú v úmysle trvale tam žiť.“
  2. Ak nie splnená podmienky podľa bodu 1., návrh treba zaslať na všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal (všeobecný súd odporcu). Takýmto súdom je súd, v ktorého obvode má odporca (druhý manžel), bydlisko.
  3. Ak nie je možné určiť príslušný súd podľa bodov 2. ani bodu 3., navrhovateľ zašle návrh na súd príslušný podľa svojho bydliska (všeobecný súd navrhovateľa). 

Navrhovateľ si nemôže vybrať z vyššie uvedených možností, na ktorý súd návrh na rozvod zašle, ale musí postupovať od bodu 1. až po bod 3. Uvedené platí len v prípade slovenských občanov. V prípade cudzincov a rozvodu ich manželstva je situácia odlišná. 

S návrhom sa platí súdny poplatok 66 EUR. Ten môže navrhovateľ zaplatiť buď na výzvu súdu, alebo hneď s návrhom tak, že priloží kolky v danej výške. Pokiaľ bude čakať na výzvu súdu, môže sa konanie o rozvod predĺžiť, nakoľko súdu trvá niekoľko týždňov výzvu doručiť navrhovateľovi. 

Návrh na rozvod odporúčame zaslať na súd aj spolu s prílohami v dvoch vyhotoveniach – jeden pre súd a druhé vyhotovenie doručí súd druhému manželovi. 

Pokiaľ návrh na rozvod podali obaja manželia, súd zastaví konanie začaté na neskôr doručený návrh.