Kedy mám nárok na diéty?

Otázka:

Podnik momentálne nemá prácu pre všetkých zamestnancov, tak nám ponúka dve možnosti. Buď ísť na 60%, alebo ponúka prácu v inom krajskom meste. Zároveň aj ponúka dopravu do a z práce. Máme v prípade záujmu nárok na diéty? Podnik nám platí stravné lístky na každý odpracovaný deň v hodnote 4 eur.

Odpoveď:

Nárok na diéty alebo cestovné náhrady Vám ako zamestnancovi vzniká v prípade pracovnej cesty, prípadne zahraničnej pracovnej cesty. Tie sú vymedzené v zákone č. 283/2002 Z.z.o cestovných náhradách: “(1) Pracovná cesta podľa tohto zákona je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Pracovná cesta podľa tohto zákona je aj cesta, ktorá trvá od nástupu osoby uvedenej v § 1 ods. 2 a cestu na plnenie činností pre ňu vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činností do skončenia tejto cesty. (2) Zahraničná pracovná cesta podľa tohto zákona je čas pracovnej cesty (odsek 1) v zahraničí vrátane výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty.”

Pravidelné pracovisko je tiež definované v zákone č. 283/2002 Z.z. ako “miesto písomne dohodnuté so zamestnancom. Ak také miesto nie je dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu.3) Ak má zamestnanec na základe dohody o vykonaní práce výkon práce v mieste mimo miesta pobytu, môže s ním zamestnávateľ v tejto dohode dohodnúť, že mu poskytne i pri ceste z miesta pobytu do miesta výkonu práce a späť náhrady ako pri pracovnej ceste.”

Nedisponujeme ďalšími informáciami ani dokumentami, aby sme vedeli posúdiť, či výkon práce v inom  krajskom meste, ako uvádzate, možno považovať vo Vašom prípade za pracovnú cestu. Závisí to tiež od toho, či sa Vám zmenila pracovná zmluva, alebo pôjde o dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi. Ak by išlo o dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi, pravidelným pracovisko bude miesto výkonu práce dohodnuté v dohode o dočasnom pridelení a v tomto prípade teda nepôjde o pracovnú cestu a nevznikne ani nárok na diéty. “Pravidelné pracovisko zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu počas dočasného pridelenia je miesto jeho výkonu práce počas dočasného pridelenia dohodnuté v dohode o dočasnom pridelení alebo v pracovnej zmluve;3a) odsek 3 sa v tomto prípade nepoužije.”