Kedy sa stávam vlastníkom zdedeného majetku?

Otázka:

Som dedič v nepriamom rade. Nehnuteľnosť som nadobudol dodatočným dedením po matke poručiteľky (nebolo v r. 1964 prededené na poručiteľku). Nadobúdam nehnuteľnosť k dátumu smrti poručiteľky, alebo až zápisom vlastníctva do katastra po dodatočnom dedení po matke poručiteľky?

Odpoveď:

Nadobúdanie dedičstva upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“). Podľa ustanovenia § 460 Občianskeho zákonníka sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Smrťou poručiteľa dochádza k prechodu práv a povinností na jeho právnych nástupcov – dedičov. Okamihom smrti poručiteľa dediči vstupujú do práv a povinností poručiteľa. 

Takisto podľa odbornej literatúry: „Uvedené znenie (pozn. § 460 Občianskeho zákonníka) neumožňuje pochybovať o závere, že k zmene vlastníctva k majetku (veciam), ktoré sú predmetom dedenia dochádza smrťou poručiteľa. Smrťou poručiteľa sa dedič (dedičia) stáva vlastníkom predmetu dedenia. Na tomto závere nič nemení skutočnosť, že pre vypriadanie dedičstva sa vyžaduje dohoda dedičov, prípadne autoritatívne rozhodnutie súdu.“ (KRAJČO, J.: Občiansky zákonník pre prax (komentár). EUROUNION, 2015). Aj rozhodnutie v dedičskom konaní má deklaratórny charakter a iba osvedčuje existujúci právny stav, a teda vlastnícke právo dediča.