Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká

  1. smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 5,
  2. zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,
  3. uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
  4. rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58,
  5. ak to ustanoví osobitný zákon,
  6. ak uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,
  7. dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. c) alebo § 58 ods. 2 písm. a) alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.

Zdroj: Okresný úrad