Kolízny opatrovník pri rozvode

Otázka:

Prečo súd v konaní o rozvode ustanovuje deťom kolízneho opatrovníka?

Odpoveď:

Dobrý deň, v rozvodovom konaní súd ustanovuje deťom kolízneho opatrovníka z dôvodu vzniku kolízie záujmov medzi dieťaťom (deťmi) a ich rodičmi. Úlohou kolízneho opatrovníka je zastupovanie záujmov dieťaťa, respektíve predchádzanie situácii, kedy by rodičia nerozhodovali v záujme dieťaťa.

Kolíznym opatrovníkom v konaní o rozvode je zamestnanec Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (Orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately) ustanovený súdom iba na obdobie konania o rozvod manželstva na súde. Z uvedeného vyplýva, že kolízny opatrovník je ustanovený výlučne na súdne účely v rozvodovom konaní.

Je dôležité zdôrazniť, že kolízny opatrovník sa jeho ustanovením nestáva zákonným zástupcom dieťaťa, ale stáva sa zástupcom dieťaťa v konaní na súde, ktoré nie je vzhľadom na svoju rozumovú a vôľovú vyspelosť oprávnené ani spôsobilé vystupovať v konaní pred súdom samostatne.

V praxi to znamená, že kolízny opatrovník skúma rodinné a majetkové pomery dieťaťa, zisťuje informácie o záujme a spôsobilosti obidvoch rodičov v prípade osobnej starostlivosti o dieťa a posudzuje možnosti starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi s prihliadnutím na názor, záujmy a zabezpečenie potrieb dieťaťa.

Podľa §31 ods. 2 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov „žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať…“

V osobitných situáciách súd ustanoví kolízneho opatrovníka aj v prípade, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu (rodiča) alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.