Komu pripadne byt po rozvode – užívanie bytu po rozvode

Otázka:

Potrebovala by som pomôcť s návrhom na súd vo veci vysporiadania bezpodielového vlastníctva. Som 5 mesiacov od pojednávania rozvodu manželstva a potrebujem  pomoc vo veci vyrovnania z 3izbového bytu, ktorý sme nadobudli za trvania manželstva.

Odpoveď:

V prípade, ak už máte právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, je možné riešiť vyporiadanie BSM. V zásade sú dve možnosti. Prvá je dohodnúť sa s bývalým manželom a vyporiadať sa písomnou dohodou. Do dohody sa zahrnie všetok majetok, ktorý patrí do BSM vrátane záväzkov vzniknutých počas manželstva (napríklad bankové úvery a podobne). Čize v dohode sa okrem iného teda uvedie, komu pripadne nehnuteľnosť, vo Vašom prípade byt. Pokiaľ dohoda s bývalým manželom nie je možná, je možné obrátiť sa na súd s návrhom na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pri vyporiadaní sa vychádza z § 150 Občianskeho zakonníka, podľa ktorého „…podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“ 

Pokiaľ nedôjde k uzavretiu dohody, ani nebol podaný návrh na vyporiadanie súdnou cestou, do 3 rokov od zániku BSM, platí domnienka, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. 

Pokiaľ by ste napríklad neuzavreli s manželom dohodu o vyporiadaní BSM, ani nepodali na súd návrh na vyporiadanie súdnou cestou do 3 rokov od zániku BSM (ku ktorému pravdepodobne došlo právoplatnosťou rozsudku o rozvode), byt by patril podľa zákona každému z bývalých manželov v ½. Po týchto troch rokoch by ste mohli požiadať aj kataster nehnuteľností o zápis vlastníckeho práva k bytu každému v ½. Tým by ste sa stali z bezpodielového spoluvlastníctva do podielového a rovnako by sa muselo vyporiadať. Opäť je možnosť dohodou alebo súdom.

Prečítajte si aj:

Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva

Rozvod manželstva a vyporiadanie BSM