Koncesionárske poplatky

Otázka:

Listom zo dňa 14.03.2019 ma RTVS informovala, že ku dňu 31.01.2019 mi vznikol dlh vo výške 426,88 EUR za úhrady RTVS. Byt v bytovom dome, za ktorý chcú koncesionársky poplatok nie je skolaudovaný. Platia sa koncesionárske poplatky aj za neskolaudovaný byt? Ak by som musel platiť, najdlhšie za aké obdobie spätne? Som vôbec povinný platiť, keď rádio ani TV nevyužívam?

Odpoveď:

Nie, v prípade neskolaudovanej či rozostavanej nehnuteľnosti Vám povinnosť platiť koncesionárske poplatky nevznikla, nakoľko nejde o byt alebo rodinný dom. To platí aj v prípade, ak sa Váš byt síce javí na liste vlastníctva ako skolaudovaný (je zapísaný ako byt a nie rozostavaný byt), avšak ku kolaudácii ešte nedošlo. 

Odporúčame preto zaslať RTVS vyjadrenie o tom, že byt nie je skolaudovaný a ako prílohu priložiť stavebné povolenie alebo iný doklad preukazujúci, že ku kolaudácii nedošlo (výpis z listu vlastníctva, vyjadrenie správcu bytového domu a iné). Oznámenie môže znie nasledovne: Týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že byt nachádzajúci sa v bytovom dome na ulici xxx nie je skolaudovaný, preto mám v zmysle zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za to, že povinnosť platiť predmetné úhrady mi nevznikla. Z uvedeného dôvodu považujem Vašu výzvu na úhradu za bezpredmetnú.“ 

Tiež upozorňujeme, že pokiaľ príde výzva na zaplatenie koncesionárskych poplatkov, je potrebné si ustriehnuť aj lehotu, za ktorú sa poplatky vyžadujú zaplatiť. Právo na zaplatenie poplatkov sa pri fyzických osobách premlčí do 3 rokov, čiže spätne za predchádzajúce obdobie dlhšie ako 3 roky je možné vzniesť námietku premlčania

Koncesionárske poplatky je pritom povinná platiť buď a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, čiže keď sa nahlásite k odboru elektriny (vo Vašom prípade ste sa asi nahlásili k odberu elektriny v neskolaudovanom byte), ale aj zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov. Vyplýva to z § 3 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Ako postupovať v tomto prípade: na stránke https://uhrady.rtvs.sk/navratka prosím vložte variabilný symbol z výzvy na zaplatenie a zaškrtnite „Nevznikla povinnosť platiť – odberné miesto elektriny nie je byt alebo rodinný dom.“

Priložte:
Stavebné povolenie 

Kolaudačné rozhodnutie
 
Mal by Vám prísť upravený predpis len za obdobie po kolaudácii.

Otázka:

Dobrý deň, prosím o radu ohľadom poplatkov Rtvs. Dostala som list zaplatiť poplatky od 1.7.2008 do 2.2019 v sume 593,92 € za odberné miesto / dom, v ktorom nebývam zdedený po rodičoch, nemám tam trvalý pobyt. Do roku 8.2010 som mala trvalý pobyt v byte v Košiciach a platila som poplatky cez sipo, za dom som neplatila. Po predaji bytu 8.2010 som sa prihlásila na prechodný pobyt v Košiciach u dcéry, kde poplatky Rtvs platí v sipo dcéra. Na záver by som ešte uviedla že som invalidná /starobná dôchodkyňa s dôchodkom 290 €. Čo robiť s dlžobou a ako platiť?

Odpoveď:

Aj napriek tomu, že trvalý pobyt máte nahlásený inde ako v zdedenej nehnuteľnosti, je povinnosť koncesionárske poplatky uhradiť podľa § 3 písm. a) zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.“

Ak ste teda nahlásená ako odberateľ elektriny v jednej nehnuteľnosti, máte povinnosť platiť koncesionárske poplatky. Ak by ste bola vedená ako odberateľ elektriny vo viacerých odberných miestach, platíte poplatky len raz. Vyplýva to z § 6 ods. 1 zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov “Platiteľ podľa § 3 písm. a) platí úhradu 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac. Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. c).” 

Dôležité je však upozorniť, že väčšia časť z dlžnej sumy je pravdepodobne už premlčaná. Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky, za zvyšok by ste platiť nemali, ak vznesiete námietku premlčania. 

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky Vám vznikla od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasledoval po kalendárnom mesiaci, v ktorom ste nadobudli status platiteľa.

Zároveň, ak ste ZŤP je potrebné aplikovať aj § 5 ods. 1 a 2 zákona, podľa ktorého Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a), ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b). Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) oznámil a preukázal vznik skutočnosti podľa odseku 1.”

Zároveň upozorňujeme, že RTVS si môže účtovať pokutu za nezaplatenie, vo výške 17€, ak nebude nedoplatok uhradený do 30 dní od doručenia výzvy.

Záverom Vám odporúčame reagovať na doručenú výzvu s tým, že väčšia časť je už premlčaná a oznámiť aj skutočnosť, že ste ZŤP.