Koronavírus a cudzinci s prekročeným bezvízovým stykom alebo platnosťou víz

Otázka:

Ako postupovať v prípade ak som ako cudzinec z tretej krajiny momentálne na území SR a končí mi bezvízový styk?

Odpoveď:

S otázkou ohľadne postupu vo veci cudzincov, ktorí sa momentálne nachádzajú na území Slovenskej republiky a končí im platnosť víz, resp. bezvízový styk, sme sa obrátili na Ministerstvo zahraničných vecí a dostali sme nasledovnú informáciu:

„Pre takéto situácie bol stanovený nasledovný postup: Ak ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podliehajú vízovej povinnosti a na území Slovenskej republiky sa zdržiavajú na základe udeleného schengenského víza s dĺžkou pobytu kratšou ako 90 dní, môžu v čase platnosti víza požiadať o jeho predĺženie z humanitárneho dôvodu až do 90 dní. Žiadosť o predĺženie schengenského víza môžu štátni príslušníci tretích krajín podať osobne na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru, podľa miesta prihláseného pobytu na území Slovenskej republiky.

Ak štátni príslušníci tretích krajín už BUDÚ MAŤ VYČERPANÉ 90 DŇOVÉ SCHENGENSKÉ VÍZA alebo budú mať vyčerpaný 90 dňový BEZVÍZOVÝ POBYT je potrebné, aby sa po vyčerpaní 90 dňových schengenských víz alebo bezvízového pobytu dostavili na oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru, ktoré im vydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení bez uloženia zákazu vstupu s lehotou na vycestovanie z územia Slovenskej republiky 30 dní. Ak štátny príslušníci tretích krajín ani v tejto lehote nebudú môcť vycestovať z dôvodu stále platných obmedzení, budú môcť požiadať na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru o predĺženie lehoty na vycestovanie podľa § 83 ods. 1 posledná veta zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Požiadať o predĺženie lehoty na vycestovanie je potrebné najneskôr v posledný deň pôvodnej 30 dňovej lehoty, pričom táto lehota bude môcť byť predĺžená až o 6 mesiacov, prípadne aj viacej s prihliadnutím na aktuálnu situáciu.“ 

CUDZINCI, KTORÍ SI PODALI ŽIADOSŤ O POBYT NA SLOVENSKU: Ak si cudzinec podal žiadosť o pobyt, odporúčame kontaktovať oddelenie cudzineckej polície a informovať ich o vzniknutej situácii. Podľa našich informácií, pokiaľ cudzinec nevycestoval a čaká na udelenie pobytu, oddelenie cudzineckej polície sa bude snažiť vybaviť jeho žiadosť do lehoty ukončenia oprávneného pobytu na Slovensku.