Koronavírus a pokuta zamestnancovi zo strany zamestnávateľa

Otázka:

Dobrý deň prajem, chcela by som sa informovať. Jedná sa o finančnú pokutu, ktorú mi udelil zamestnávateľ – nadriadený, nakoľko sme sa s kolegami – viacerými „zgrupili “ stretli v jednej miestnosti. Nakoľko je situácia – koronavírus – nemali by sme sa stretnúť viacerí v jednej miestnosti. Moja otázka – toto nariadenie sme ale nedostali písomne, ako upozornenie. Má právo  nadriadený – zamestnávateľ udeliť pokutu so stiahnutím zo mzdy, keď toto nariadenie – upozornenie nebolo udelené písomne?

(Má to byť 150 € – v nasl. 3 mesiacoch po 50 €.) Mám právo sa odvolať?

Odpoveď:

Zamestnávateľ je oprávnený uskutočniť zrážky zo mzdy iba z dôvodov vymedzených v Zákonníku práce alebo v prípade, že zamestnanec uzavrel so zamestnávateľom dohodu o zrážkach zo mzdy. 

Podľa § 131 ods. 1 Zákonníka práce: „Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.“

Podľa § 131 ods. 2 a ods. 3 Zákonníka práce: „Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len:

  1. preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy
  2. sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom
  3. peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov
  4. neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu
  5. nevyúčtované preddavky cestovných náhrad
  6. náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol
  7. náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol
  8. sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4

Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.“ 

V prípade, že máte v pracovnej zmluve dohodnutú základnú zložku mzdy a variabilnú zložku mzdy, na ktorú Vám vznikne nárok iba na základe splnenia určitých podmienok a tieto podmienky boli porušené, je možné, že Vám zamestnávateľ túto variabilnú zložku mzdy nevyplatí alebo nevyplatí v plnej výške. Podobne v prípade, ak by ste mali v pracovnej zmluve dojednané, že zamestnávateľ Vám môže (ale nemusí) vyplatiť ďalšiu zložku mzdy (bonus, prémia a pod.) mohlo by dôjsť k nevyplateniu tejto zložky mzdy. 

Z Vášho popisu situácie nie je možné jednoznačne určiť, či došlo k porušeniu pracovnej disciplíny alebo nie, avšak vo všeobecnosti zamestnávateľ nemá povinnosť porušenie pracovnej disciplíny oznamovať zamestnancovi písomne. Písomné upozornenie Zákonník práce vyžaduje v prípade, že zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.