Koronavírus a prechodný pobyt na Slovensku

Otázka:

Žijeme s priateľkou v Nemecku, od júna chceme prísť na Slovensko. Kúpili sme si na Slovensku byt a priateľka by si chcela vybaviť prechodný pobyt, trvalý pobyt má totiž v Českej repulbike. Ak by sa kvôli koronavírusu nemohla dostať na územie SR, ako má postupovať?

Odpoveď:

Bohužiaľ neuvádzate, akej národnosti je Vaša priateľka. Podľa toho sa určuje aj postup vybavenia pobytu.

Pokiaľ by Vaša priateľka bola národnosťou niektorej krajiny EÚ, mala by nárok na pobyt ako občan EÚ (právo na pobyt občana Únie podľa § 64 zákona o pobyte cudzincov). Občan Únie sa môže na Slovensku zdržiavať tri mesiace odo dňa vstupu. Začiatok pobytu na území Slovenskej republiky je občan Únie povinný nahlásiť na policajnom útvare do desiatich pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Od 13.3.2020 však z dôvodu koronavírusu platí na obdobie 14 dní, že „registrácie pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov sa počas týchto 14 dní nebudú vykonávať. Postačí ak takéto osoby, ktoré prídu na pobyt na územie SR, zašlú poštou prihlasovací lístok o začatí pobytu na území SR. Následne, po skončení opatrení, si prídu urobiť registráciu pobytu.“ Vybavovanie iného pobytu (napr. prechodný) tu nie je potrebné. Bohužiaľ je momentálne problém s pricestovaním na územie SR v dôsledku pandémie koronavírusu, je teda potrebné počkať na otvorenie hraníc. 

Prečítajte si aj: Trvalý pobyt občana EÚ na území SR za účelom podnikania

Pokiaľ by bola priateľka občanom tretej krajiny, pravdepodobne by mohla žiadať o prechodný pobyt. Dôležitý je účel pobytu. Podľa zákona o pobyte cudzincov sa žiadosť podáva osobne na zastupiteľskom úrade alebo na policajnom útvare, nakoľko má trvalý pobyt v ČR. Žiadosť by si teda mohla podať osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR alebo osobne na území SR. Problém však môže byť s jej pricestovaním na území SR vzhľadom na uzavreté hranice v dôsledku koronavírusu. Navyše od 13.3.2020 platí, že „Štátni príslušníci tretích krajín si budú môcť požiadať len o podanie žiadosti o obnovenie prechodného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Iné žiadosti sa počas tohto obdobia nebudú prijímať.“ Odporúčame preto preveriť možnosť podania žiadosti na zastupiteľskom úrade SR, najmä to, či sa žiadosti prijímajú na tom ktorom úrade aj v tomto období.