Kto podáva návrh do katastra? Kto je na to oprávnený?

Návrh na vklad môže podať ktorýkoľvek z účastníkov konania. Do podateľne ho môže podať aj osoba, ktorá nie je účastníkom konania. Návrh na vklad možno podať osobne do Podateľne katastrálneho odboru okresného úradu, resp. poštou alebo aj elektronicky v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.  Zdroj: Okresný úrad