Kúpa a predaj nehnuteľností ako predmet podnikania

Uvedené činnosti nie sú živnosťou podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Zdroj: Okresný úrad