Kúpa ready – made spoločnosti

Otázka:

Prosím Vás veľmi pekne o informáciu, ci jestvuje možnosť spísania nejakej zmluvy o tom, že konateľ predávajúci s.r.o. je okamžite zodpovedný za akékoľvek záväzky danej s.r.o. neuvedené v dobe predaja tejto spoločnosti. Máme s manželkou záujem kúpiť s.r.o. a chceme sa vyhnúť problémom s kadejakými zatajenými zmenkami a dlhmi v budúcnosti.

Odpoveď:

Pri predaji spoločnosti s ručením obmedzeným sa postupuje tak, že spoločník / spoločníci spoločnosti prevedú svoje obchodné podiely na nových spoločníkov. Zmluvu o prevode obchodného podielu teda uzatvára spoločník spoločnosti, nie konateľ. Spoločník a konateľ môže, ale nemusí byť tá istá fyzická osoba. 

V záujme vyhnutia sa možným rizikám spojeným s nadobudnutím obchodného podielu už existujúcej spoločnosti je dôležité kvalitné vypracovanie zmluvy o prevode obchodného podielu. 

V praxi zmluvy o prevode obchodného podielu zakotvujú aj vyhlásenia a záruky, ktorých prevodca obchodného podielu vyhlasuje napr. aj, že ku dňu podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu neexistujú žiadne zmenky, ktoré by boli vystavené, prijaté, avalované alebo indosované zo strany spoločnosti, alebo z ktorých by bola spoločnosť iným spôsobom zaviazaná, že neexistujú žiadne zmluvy o budúcich zmluvách, ktoré by zaväzovali spoločnosť atď. Pre prípad, že by sa neskôr niektoré z vyhlásení a záruk ukázalo ako nepravdivé, je možné v zmluve dojednať sankcie. Napr. je pre takýto prípad možné v zmluve zakotviť aj možnosť na odstúpenia od zmluvy. 

V zmluvách o prevode obchodného podielu sa v praxi vyskytuje aj zakotvenie povinnosti prevodcu v prípade, že sa niektoré z vyhlásení / záruk, alebo iných údajov poskytnutých nadobúdateľovi ukáže ako nepravdivé, na výzvu nadobúdateľa na vlastné náklady a zodpovednosť zabezpečiť, aby sa následky tohto stavu bezodkladne odstránili alebo bezodkladne poskytnúť nadobúdateľovi obchodného podielu plnenie titulom nároku zo záruky. 

Zákon nevylučuje ani poskytnutie záruky inou osobou ako prevodcom obchodného podielu. Presné nastavenie jednotlivých inštitútov pri prevode obchodného podielu by si vyžadovalo detailné posúdenie konkrétneho obchodu. 

O prevode obchodného podielu si môžete prečítať aj v našich článkoch:

Prevod podielu v spoločnosti – základné informácie

Pozor na prevod obchodného podielu nezaokrúhleného na celé číslo