Lehoty notára v dedičskom konaní

Otázka:

Chcela by som vedieť, aká lehota plynie súdnemu notárovi na vydanie osvedčenia o dedičstve. Keďže matka zomrela v roku 2011 a dodnes sme nedostali žiadne vyrozumenie ani od notára ani zo súdu? Keďže sme takéto rozhodnutie neobdržali, nemôže byť ani právoplatné? Ide tam totiž o obohatenie sa cudzej osoby na úkor právoplatných dedičov?

Odpoveď:

Zákon neukladá notárovi žiadnu presnú lehotu na vydanie uznesenia v dedičskom konaní. Odporúčame Vám kontaktovať notára pre bližšie informácie, prípadne kontaktovať priamo súd, ktorý ho vo veci Vášho konania poveril. Príslušnosť súdu je daná podľa trvalého pobytu poručiteľa. Taktiež si môžete podať písomnú žiadosť o vydanie uznesenia.

Zákon neustanovuje ani konkrétnu lehotu, počas ktorej by notár ako súdny komisár mal v dedičskom konaní začať konať, resp. kedy by mal nariadiť prvé pojednávanie. Notár je viazaný základnými princípmi Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku,  na základe ktorých je povinný konať tak, aby každá vec bola prejednaná bez zbytočných prieťahov a v primeranej lehote.

Otázka:

Dobrý deň, prosím vás mohli by ste mi poradiť ohľadom dedičského konania? Pred pol rokom mi zomrel príbuzný, mal spísanú závet, ktorá je v môj prospech. Napísal som niekoľko správ pani notárke, ako postupuje, ale nič mi zatiaľ nepovedala a už by som to rád uzavrel, nakoľko platím nehnuteľnosť a už to traumatizuje celú moju rodinu.

Odpoveď:

Konanie o dedičstve je upravené v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Civilný mimosporový poriadok neurčuje v konaní o dedičstve podľa ustanovenia § 158 a nasl. žiadne lehoty, ktoré by zaväzovali notára ako súdneho komisára. Avšak súd, ktorý poveruje notára v rozhodnutí uvedie lehotu, v ktorej by sa dedičské konanie malo skončiť. Vo väčšine prípadov sa jedná o lehotu 6 mesiacov. 

V prípade, ak by došlo k porušeniu povinností notára, je možné zvážiť podanie sťažnosti na notára. Sťažnosti na notárov vybavuje notárska komora. 

V prípade prieťahov v konaní o dedičstve je tiež možné zvážiť podanie sťažnosti na nečinnosť na príslušný okresný súd (súd, ktorý v predmetnom konaní o dedičstve poveril notára ako súdneho komisára). Podľa § 18 Civilného mimosporového poriadku: „Súd môže uznesením odňať vec poverenému notárovi, ak napriek predchádzajúcemu upozorneniu súdu spôsobí zbytočné prieťahy v konaní alebo v iných odôvodnených prípadoch.“ 

Podľa našich skúseností však pol roka nepredstavuje neobvyklú dĺžku konania o dedičstve. 

Odporúčame zaslať notárovi oficiálnu písomnú žiadosť o informácie. 

Bližšie informácie o konaní o dedičstve si môžete prečítať v našom článku.