Lekárska prehliadka do zamestnania

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je zamestnávateľ povinný preplatiť vstupnú lekársku prehliadku zamestnancovi  a aké má zamestnanec možnosti, keď mu ju zamestnávateľ odmieta preplatiť, pretože „nie sú peniaze“.

Odpoveď:

K Vami položenej otázke si všeobecne dovolíme citovať a uviesť nasledovné:

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“) v § 6 ods. 1 uvádza: „Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný… písm. q) zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada,…“ 

Vyššie uvedené ustanovenie odkazuje na zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom je v § 30e zakotvené: 

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u…

a) zamestnanca,

  1. ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
  2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku
  3. ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis
  4. ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov…

b) fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,

  1. ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
  2. ktorej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis

c) inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie

  1. na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo
  2. ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis“ 

Vstupná lekárska prehliadka teda nie je povinná pri každom jednom zamestnaní. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu je povinný zabezpečiť zamestnávateľ pre osoby uvedené vyššie v písm. a) až c). 

Čo sa týka preplatenia výkonu vstupnej lekárskej prehliadky, dávame do pozornosti § 6 ods. 11 BOZP: 

Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.

Prečítajte si aj:

Lekárska prehliadka pre cudzineckú políciu

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP a požiarnej ochrany

Povinnosti zamestnávateľa pri BOZP, pracovnom úraze voči daňovému úradu či GDPR