Miesto výkonu práce mimo sídla zamestnávateľa

Otázka:

Chcela som sa Vás opýtať na nášho kolegu, ktorému kolegyňa robí nový dodatok k pracovnej zmluve keďže mení pracovnú pozíciu a miesto výkonu práce. Pán má trvalý pobyt v Žiline, sídlo firmy je v Žiline ale miesto výkonu práce je Bratislava, keďže tam žije a tak sme sa aj dohodli. Chcela som sa opýtať, či si myslíte, že to môže byť takto v poriadku? V minulosti mal v pracovnej zmluve miesto výkonu práce Žilinu, ale pracoval z domu priamo v Bratislave. Chcem to mať právne v poriadku hlavne kvôli inšpektorátu práce atď.

Odpoveď:

Ako miesto výkonu práce môže byť dohodnuté aj iné miesto, ako je sídlo zamestnávateľa alebo iné priestory zamestnávateľa. Ako miesto výkonu práce môže byť dohodnuté aj mesto, v ktorom sa nenachádza sídlo, ani žiadna prevádzka zamestnávateľa, takže z tohto hľadiska je dodatok v poriadku. 

Pokiaľ zamestnanec pre zamestnávateľa vykonáva prácu vo svojej domácnosti alebo na inom dohodnutom mieste (inom ako pracovisko zamestnávateľa), považuje sa takéto vykonávanie práce za domácku prácu. Pokiaľ takúto prácu vykonáva s použitím informačných technológií jedná sa o teleprácu. 

Dávame preto do pozornosti osobitné povinnosti zamestnávateľa pri telepráci. Podľa § 52 ods. 2 a 3 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný prijať vhodné opatrenia, najmä:

  • zabezpečí, nainštaluje a pravidelne udržiava technické a programové vybavenie potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci teleprácu používa svoje vlastné vybavenie
  • zabezpečuje, najmä pokiaľ ide o softvér, ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci
  • informuje zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického vybavenia a programového vybavenia, ako aj o sankciách v prípade porušenia týchto obmedzení
  • prijme opatrenia, ktoré predchádzajú izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od ostatných zamestnancov a dávajú mu možnosť stretávať sa s ostatnými zamestnancami. 

 

Pripájame aj ust. § 52 Zákonníka práce:

Domácka práca a telepráca

(1) Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len „domácka práca“) alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (ďalej len „telepráca“) v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami:

  1. nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch
  2. pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka
  3. nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak