Môže občan Ukrajiny žiadať občianstvo ak pracoval menej ako 5 rokov?

Otázka:

Dobrý deň, mám otázku ohľadom udelenia štátneho občianstva pre občana z Ukrajiny. Smie daný občan z Ukrajiny žiadať o slovenské občianstvo, ak žije a pracuje na Slovensku menej ako päť rokov? Po uzavretí manželstva myslím, ak to má nejaký vplyv.

Odpoveď:

Možnosti udelenia štátneho občianstva upravuje zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky. 

Žiadateľ, ktorý uzavrel manželstvo s občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky povolený pobyt môže podať žiadosť o udelenie štátneho občianstva najskôr po uplynutí piatich (5) rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti. Podmienkou je, že v čase podania žiadosti manželstvo stále trvá a manželia žijú v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky.  

Pokiaľ by sa nejednalo o manžela občana Slovenskej republiky, vyžaduje zákon nepretržitý trvalý pobyt aspoň osem (8) rokov bezprostredne pred podaním žiadosti alebo nepretržitý pobyt najmenej desať (10) rokov ak žiadateľovi v čase podania žiadosti už bol udelený trvalý pobyt. 

Z Vašej otázky nevyplýva, že by sa na žiadateľa mohla vzťahovať niektorá z výnimiek podľa § 7 ods. 2 až 6 zákona o štátnom občianstve, kedy je možné žiadosť podať aj po kratšom ako päťročnom pobyte na území Slovenskej republiky (napr. ak sa jedná o žiadateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, žiadateľa, ktorý sa významne zaslúžil o prínos pre Slovenskú republiku a pod.).