Môžem si založiť občianske združenie ak som trestaný?

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem kúpiť občianske združenie v prípade, že som trestaný za hospodársky trestný čin?

Odpoveď:

V prípade kúpy ani založenia občianskeho združenia zákon neupravuje žiadne obmedzenie, ktoré by vylučovali založenie z dôvodu trestania z hospodárskeho trestného činu. Podmienky bezúhonnosti sú upravené napríklad v živnostenskom zákone, kde nie je možné zriadiť si živnosť v istej lehote od uplynutia trestnosti hospodárskeho trestného činu. Ak však nebude občianske združenie podnikať a žiadať o vydanie živnostenského oprávnenia (čo by mohlo), nie je potrebné preukazovať bezúhonnosť.

Zároveň upozorňujeme, že iné, vekové obmedzenie, je pri členovi prípravného výboru pri založení združenia. Aspoň jeden z členov prípravného výboru musí mať aspoň 18 rokov.

Isté obmedzenia pri založení združenia sú vymedzené aj v § 4 zákona č. 83/1990 Z.z. :„Nie sú dovolené združenia:

  1. ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony
  2. ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi
  3. ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely”

Zároveň upozorňujeme, že návrh na registráciu združenia musia podať minimálne tri osoby, ktoré návrh podpíšu. K návrhu sa prikladajú stanovy vo dvoch vyhotoveniach, ktoré musia obsahovať:

  • názov združenia
  • sídlo
  • cieľ činnosti
  • orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
  • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene
  • zásady hospodárenia

Návrh na registráciu sa následne podá Ministerstvu vnútra SR. K zmene stanov občianskeho združenia si viete prečítať v našom článku: Zmena stanov občianskeho združenia