Musí zamestnanec uviesť vo výpovedi dôvod výpovede?

Otázka:

Ak mám dieťa, ktoré si vyžaduje rodičovskú starostlivosť a ja som rok zamestnaná a chcem dať výpoveď z práce, čo mám napísať do výpovede? Dcére zistili zdravotné problémy, musí byť predložené zamestnávateľovi aj potvrdenie od lekára? Nechcem, aby zamestnávateľ vedel, z akého dôvodu končím pracovný pomer, je to predsa rodinná vec.

Odpoveď:

Pracovný pomer môžete ako zamestnanec skončiť tým, že dáte zamestnávateľovi výpoveď. Na rozdiel od výpovedi, ktorú dáva zamestnávateľ, Vy ako zamestnanec nemusíte dôvod výpovede vo výpovedi uvádzať. Nakoľko však výpoveď by mala byť určitá, odporúčame, aby ste okrem informácie, že dávate výpoveď, v nej špecifikovali zamestnávateľa, Vás ako zamestnanca, ako aj uviedli, na základe akej zmluvy vznikol pracovný pomer (napr. pracovná zmluva zo dňa …). 

Ak sa končí pracovný pomer výpoveďou zamestnanca, výpovedná doba je jeden mesiac, ak pracovný pomer trval menej ako rok. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok (a viac), výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

Ďalšou možnosťou, ako skončiť pracovný pomer je skúsiť sa so zamestnávateľom dohodnúť dohodou o skončení pracovného pomeru, prípadne sa s ním aspoň dohodnúť na skrátení výpovednej doby alebo čerpaní nevyčerpanej dovolenky počas výpovednej doby. 

Zároveň upozorňujeme, že ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, môže zamestnávateľ od neho požadovať peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom jeho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby. Podmienkou však je, že na uvedenom boli dohodnutí v pracovnej zmluve.