Na čo má žena nárok pri rozvode pri nevere?

Otázka:

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať, mám ženu, ktorá ma podviedla a ešte sa mi vyhráža tým, že dom pôjde na polovicu (finančne). Naozaj má právo na polovicu domu, keď ma podviedla?

Odpoveď:

Pokiaľ predmetný dom patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nemá mimomanželský pomer vplyv na vyporiadanie majetku po rozvode. V zmysle § 150 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Okrem toho súd pri rozvode manželstva by mal brať do úvahy aj nasledovné kritériá: „Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“ 

Pokiaľ by ste si do 3 rokov nevyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo, nastáva zákonná fikcia, že podiely pri nehnuteľnostiach sú rovnaké (§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka), čiže obaja budete vlastníkmi ½ domu. 

Uvedené platí len za situácie, pokiaľ by ste nadobudli nehnuteľnosť spoločne za trvania manželstva a bola by v bezpodielovom spoluvlastníctve (v podiele 1/1). Pokiaľ by sa dom nadobudol jedným z manželom pred manželstvom, nemal by druhý manžel nárok na podiel z tejto nehnuteľnosti, a to ani za situácie, že po nadobudnutí nehnuteľnosti sa uzavrelo manželstvo. 

K vyporiadaniu majetku po rozvode pozrite aj tento článok.