Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Otázka:

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna zmluva na môj pozemok, ktorý roky využívajú. Odpoveď bola vyhýbavá. Kde mám podať odvolanie keď odpoveď podpísal sám generálny riaditeľ. Ďakujem

Odpoveď:

Z Vašej otázky vyplýva, že ste s Vodárenským podnikom neuzatvorili nájomnú ani kúpnu zmluvu, napriek tomu dochádza k užívaniu Vášho pozemku. 

Pokiaľ dochádza k užívaniu Vášho pozemku bez právneho dôvodu a nedošlo k dohode s užívateľom, môžete zvážiť možnosť domáhať sa náhrady za takéto užívanie. V závislosti od konkrétnych okolností, ktoré z Vašej otázky nie sú zrejmé by bolo potrebné posúdiť, či sa vo Vašom prípade môže jednať o bezdôvodné obohatenie alebo prípadne o náhradu za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. 

Za bezdôvodné obohatenie sa podľa § 451 ods. 2 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník pokladá: „ majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.“ 

Pri bezdôvodnom obohatení plynie 2 ročná premlčacia doba, ktorá začína plynúť od momentu, od ktorého sa oprávnený dozvedel, že došlo k bezdôvodnému obohateniu zo strany neoprávneného. Zároveň v zmysle § 107 ods. 2 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník: „Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo. Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať.“