Nárok na dovolenku pri výpovedi

Otázka:

Dňa 1.2.2019 som uzatvorila so zamestnávateľom zmluvu na TPP, na dobu určitú do 31.7.2019 (6 mesiacov). Na výplatnej páske mám písaný nárok na dovolenku 10 dní. Avšak 28.3.2019 som podala výpoveď a pri 1-mesačnej výpovednej lehote v tejto práci končím ku dňu 30.4.2019. Preto sa chcem spýtať, či mi bude musieť zamestnávateľ preplatiť po riadne odpracovaných 3 mesiacoch 5 dní dovolenky (ktoré som si neminula, lebo som teda nemala ani nárok)?

Odpoveď:

Pokiaľ budete vykonávať prácu 3 mesiace, vznikne Vám nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok. Štandardne je dĺžka dovolenky za kalendárny rok 4 týždne, ak dovŕšite v tomto roku aspoň 33 rokov máte nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov (§ 103 ods. 2 Zákonníka práce „Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.“) 

Nakoľko však neodpracujete celý rok, ale len 3 mesiace, máte nárok na pomernú časť dovolenky, čiže 1/12 zo štyroch týždňov dovolenky (vychádzame z toho, že ste mladšia ako 33 rokov). Na tri odpracované mesiace sú to 3/12 dovolenky za kalendárny rok (čiže 5 dní dovolenky). 

Pokiaľ končíte pracovný pomer, nevyčerpaná dovolenka Vám musí byť preplatená. Vyplýva to z § 116 ods. 3 Zákonníka práce: „Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.“ 

Len upozorňujeme, že nárok na dovolenku za kalendárny rok Vám vznikne po odpracovaní 60 dní v kalendárnom roku (§ 101). Do odpracovania týchto 60 dní Vám vznikne nárok na dovolenku len za odpracovaní dni, nie za dovolenku za kalendárny rok (§ 105 Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.)