Návrh na vklad dohody o vyporiadaní BSM

Otázka:

S bývalým manželom sme sa ešte v roku 2016 dohodli na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. Predmetom dohody o vyporiadní BSM bola aj nehnuteľnosť, ktorej výlučnou vlastníčkou som sa stala ja. Do dnešného dňa sme však nepodali návrh na vklad dohody o vyporiadaní BSM do katastra nehnuteľností. Do kedy tak musím urobiť, prosím? Existuje nejaká lehota? Čo v prípade, ak vklad neurobím?

Odpoveď:

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností je potrebné podať do 3 rokov od zániku BSM, inak nastáva nevyvrátiteľná právna domnienka vzniku podielového spoluvlastníctva oboch bývalých manželov k nehnuteľnosti (nehnuteľnosť sa dostane zo zákona do podielového spoluvlastníctva oboch bývalých manželov v rovnakom podiele 1/2). Ak teda návrh na vklad na základe dohody o vyporiadaní BSM podáte po 3 rokoch, katastrálny odbor návrh na vklad nepovolí.

Uvedené vyplýva z viacerých súdnych rozhodnutí. Napríklad v zmysle rozsudku Krajského súdu v Ostrave sp. zn. 22 Ca  671/1995 „Ak vkladový návrh nie je podaný v trojročnej lehote, nastupuje domnienka o vyporiadaní podľa § 149 ods. 4 OZ, aj keď dohoda bola uzavretá pred uplynutím predmetnej lehoty.“ Nie je pritom rozhodujúce, že dohoda bola uzavretá do 3 rokov od zániku BSM. Podľa rozhodnutia Krajského súdu v Brne, sp. zn. 35 Ca 52/2016 „Na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v stanovenej trojročnej lehote od zániku bezpodielového spoluvlastníctva, ak sa týka nehnuteľnosti, nestačí v tejto lehote len uzavrieť dohodu o vyporiadaní, ale je potrebné v tejto lehote aj podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, inak sa uplatní zákonná domnienka o podielovom spoluvlastníctve.“

V prípade, ak ste s bývalým manželom uzavreli dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, ktorej predmetom bolo aj vyporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ide len o právny titul nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Len na základe tohto právneho titulu sa nestávate výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, nakoľko na vznik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa vyžaduje aj tzv. modus t.j. zápis do katastra nehnuteľností vkladom, s ktorými zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších právnych predpisov spája konštitutívne účinky. Konštitutívnosť účinkov znamená, že vlastnícke právo vzniká až rozhodnutím okresného úradu, katastrálneho odboru, o povolení vkladu. Keďže vkladové konanie je výlučne návrhovým konaním, ani v prípade, ak by sa okresný úrad, katastrálny odbor, dozvedel o uzatvorení Vašej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva nemôže sám začať vkladové konanie. 

V zmysle Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sž 10/2007 „Ak správa katastra pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nezisťovala, z akého dôvodu bola dohoda uzavretá po uplynutí trojročnej prekluzívnej lehoty stanovenej v § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, vychádzala z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, čo bolo dôvodom, aby súd zrušil jej rozhodnutie a vec jej vrátil na ďalšie konanie.“