Nebývam na Slovensku, môžem žiadať o občianstvo?

Otázka:

Povolenie na pobyt mám od októbra 2015, kde som bol prihlásený na adrese vo Veľkom Krtíši, zamestnal som sa na v 2016 roku, pracoval som v medzinárodnej preprave do polovici 2018 roku. Odvtedy nemám platené odvody. Povolenie na pobyt stále mám platný. Teraz pracujem v Nemecku, kde mam platené odvody pravidelne. Je možné žiadať o občianstvo na Slovensku?

Odpoveď:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o štátnom občianstve, štátne občianstvo SR možno udeliť žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a:

 • má nepretržitý trvalý pobytna území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR, u držiteľov osvedčenia o postavení Slováka žijúceho v zahraničí sa vyžaduje nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR
 • je bezúhonný (bezúhonný nie je žiadateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov / ktorého trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov / ktorého trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov)
 • žiadateľovi nebol súdom uložený trest vyhostenia, nie je proti nemu vedené trestné stíhanie, nie je proti nemu vedené vydávacie konanie, ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, nie je proti nemu vedené konanie o administratívnom vyhostení a nie je proti nemu vedené ani konanie o odňatie azylu
 • preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike
 • plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky

Ako vyplýva z uvedených podmienok, dôležité pre udelenie štátneho občianstva je, aby mal žiadateľ s postavením Slováka žijúceho v zahraničí udelený prechodný pobyt Slováka žijúceho v zahraničí aspoň tri (3) roky bezprostredne pred podaním žiadosti. Nie je pritom postačujúce, ak je pobyt síce udelený, ale žiadateľ sa na území Slovenskej republiky nezdržiava. Zdržiavať sa na území Slovenskej republiky je v zmysle rozhodovacej praxe potrebné aj počas obdobia od podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva do rozhodnutia o žiadosti. Vyplýva to napríklad z Rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžo/107/2014 „Bolo by absolútne proti účelu a zmyslu zákona, aby žiadateľ spĺňal podmienky nevyhnutné pre udelenie štátneho občianstva len v čase podania žiadosti a v čase samotného rozhodovania o udelení štátneho občianstva by už tieto podmienky nemuseli byť naplnené.“ Navyše, ak sa zdržujete mimo územia SR v zahraničí, môže to byť aj dôvodom na zrušenie prípadne neobnovenie pobytu na území SR. 

Ďalšou podmienkou, ktorá sa skúma je tiež skutočnosť, či osoba predstavuje pre Slovenskú republiku aj ekonomický a spoločenský prínos (či tu platí dane, odvody a podobne). V prípade, ak by sa chcela práca v zahraničí zamlčať, je potrebné myslieť na to, že tiež bude potrebné preukázať, z čoho ste na Slovensku žili.

 

Postup podania žiadosti o občianstvo

Samozrejme, žiadosť o štátne občianstvo si podať môžete a v konaní o jeho udelenie sa bude skúmať, či sú splnené všetky podmienky. 

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja podľa miesta pobytu žiadateľa na predpísanom tlačive spolu s dotazníkom a prílohami preukazujúcimi splnenie vyššie uvedených podmienok. Odporúčame, aby si žiadateľ vopred dohodol termín podania žiadosti. 

Prílohami žiadosti sú:

 • stručný životopis
 • doklad totožnosti (originál na nahliadnutie)
 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela)
 • doklad o pobyte na území Slovenskej republiky
 • doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov (odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov)
 • osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí
 • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere, kópiu pracovnej zmluvy potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie (ak je žiadateľ zamestnaný)
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu
 • iné – podľa konkrétnych okolností žiadateľa (potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o poberaní dôchodku, potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie, potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný)
 • čestné vyhlásenia nahrádzajúce doklady, ktoré sa žiadateľa netýkajú s odôvodnením nepredloženia

Okresný úrad žiadateľovi určí termín na preskúšanie znalosti slovenského jazyka a všeobecných znalostí o Slovenskej republike. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR následne posudzuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a predkladá ju ministrovi vnútra Slovenskej republiky, ktorý žiadosť posudzuje podľa podmienok v zákone o pobyte cudzincov. V prípade potreby si Ministerstvo vnútra môže od žiadateľa vyžiadať aj doloženie ďalších dokladov. Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR je 24 mesiacov. 

Zároveň upozorňujeme, že ani v prípade splnenia podmienok zakotvených v zákone o štátnom občianstve nie je na udelenie štátneho občianstva SR právny nárok.