Nelegálna práca

Otázka:

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či ma môžu prešetrovať za nelegálnu prácu, ak som poslednýkrát pracoval nelegálne pred viac ako 2 rokmi? Ak áno, bol by to stále iba priestupok, alebo je možnosť, že by to bol aj trestný čin? Bol by rozdiel, ak by v tom rozhodoval napr. úrad práce alebo súd?

Odpoveď:

Nelegálna práca je definovaná v § 2 ods. 1 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne (ďalej ako „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“): 

Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a:

  1. nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisualebo
  2. je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu“ 

Nelegálnou prácou nie je práca, „ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.“ 

Kontrolu nelegálnej práce vykonáva inšpektorát práce, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Vykonávanie nelegálnej práce sa v zmysle § 7 ods. 1 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní považuje za priestupok a možno zaň uložiť pokutu až do výšky 331 EUR

Na konanie o tomto priestupku sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Zánik zodpovednosti za priestupok upravuje § 20 uvedeného zákona nasledovne: „Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky; nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia. Do plynutia lehoty dvoch rokov sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie“. 

Trestné činy sú také činy, ktorých znaky sú vymedzené v osobitnej časti Trestného zákona. Trestný zákon nezakotvuje trestný čin nelegálnej práce. 

Odpoveď je všeobecná. Pre presnejšie posúdenie zodpovednosti vrátene prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti vo Vašom prípade by bolo nevyhnutné zanalyzovať konkrétne okolnosti prípadu. 

neoprávnenému podnikaniu sa môžete dočítať aj na našom webe.