Neplatnosť zmluvy o podnájme nebytových priestorov

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je zmluva o podnájme nebytových priestorov absolútne neplatná, ak je uzavretá na dobu neurčitú? A aj v tom prípade, ak sa v zmluve spomína len cena nájomného a cena služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nie sú v zmluve vôbec spomenuté?

Odpoveď:

Podľa ustanovenia § 2, 3 uvedeného zákona: „Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať: 

  • predmet a účel nájmu
  • výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia
  • a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera
  • Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia založená národným výborom, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

Ak zmluva neobsahuje náležitosti podľa odseku 3, je neplatná.“ 

Z uvedeného znenia zákona vyplýva, že zmluvu o nájme / podnájme nebytových priestorov je možné uzavrieť aj na dobu neurčitú a že uvedenie ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nie je náležitosťou, ktorá by bola vyžadovaná pod sankciou neplatnosti. 

Pre posúdenie platnosti zmluvy by bola potrebná komplexná analýza všetkých zmluvných ustanovení.