Občasná výpomoc v priateľkinej firme – ide o nelegálne podnikanie?

Otázka:

Priateľka má otvorenú živnosť kde podniká, ale keďže je zamestnaná, tak pracujem občas ja, chodím na dodávke, ktorú kúpila a konkurenčná firma podáva na mňa trestné oznámenie za nelegálne podnikanie, pričom ja nemám vôbec živnosť, ona platí všetko čo sa živnosti týka, prosím o radu.

Odpoveď:

Aby sa v konkrétnom prípade mohlo jednať o neoprávnené podnikanie, je potrebné, aby Vaša činnosť napĺňala znaky podnikania (podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka je podnikanie: „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.“, živnosťou podľa Živnostenského zákona je: „sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku … a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.“

Pokiaľ teda takúto činnosť vykonávate iba príležitostne, nie pod vlastným menom ale „v rámci priateľkinej živnosti“, účelom nie je dosiahnutie zisku atď., znaky podnikania pravdepodobne nebudú naplnené. 

Pokiaľ by aj nešlo o nelegálne podnikanie, nie je vylúčené, že Vašim a / alebo priateľkiným konaním dochádza k porušovaniu iných právnych predpisov. Napríklad, pokiaľ nie ste u priateľky zamestnaný, môže dochádzať k nelegálnemu zamestnávaniu. Podľa § 2 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je nelegálnym zamestnávaním aj: „zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom (napr. živnostník) ak využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer.“ 

Právny poriadok pozná aj výnimku, kedy živnostník môže pri svojom podnikaní využiť pomoc iných osôb, s ktorými nemá uzavretý pracovný pomer, výnimka sa však nevzťahuje na priateľa. Podľa § 2a zákona o nelegálnej práci: „nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.“

Prečítajte si aj: Neoprávnené podnikanie ako trestný čin, rozsudky