Občiansky zástupca v súdnom konaní (zastúpenie inou osobou ako advokátom pred súdom)

Otázka:

Dobrý deň, mohol by som sa opýtať, či by som nášho otca (zo zdravotných dôvodov – infarkt) mohol ja alebo moja sestra pred súdom zastupovať, keby nás splnomocnil? Inkaso nevyplatila naša matka, s ktorou ani my nemáme kontakt. A dodatočne ešte podať na vyšetrenie sfalšovaného podpisu rodičovského domu. Od grafológa máme dokaz, že ona nášmu otcovi sfalšovala podpis.

Odpoveď:

Možnosti zastupovania v súdnom konaní sú upravené v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej ako „CSP“), ktorý okrem zastúpenia advokátom pripúšťa aj zastúpenie iným zvoleným zástupcom – tzv. občianskym zástupcom. 

Podľa § 89 CSP: „Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak zvoleným zástupcom podľa odseku 1 nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach.“ 

CSP zakotvuje aj obmedzenia možnosti zvoliť si občianskeho zástupcu. 

Podľa § 90 CSP: „Strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže, v sporoch z nekalého súťažného konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva. To neplatí, ak je:

  1. stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa
  2. stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa“ 

Podľa § 91 CSP: „V sporoch z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, v sporoch z ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch z právnych vzťahov zo zmenky, šeku alebo iného cenného papiera a v sporoch medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti sa zastúpenie nepripúšťa; to neplatí, ak je zástupcom osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.“ 

Z uvedeného vyplýva, že právna úprava umožňuje, aby Vás alebo Vašu sestru otec splnomocnil na zastupovanie v súdnom konaní, v ktorom je stranou konania. 

Upozorňujme, že pokiaľ by ste ako občiansky zástupca zastupovali viaceré strany opakovane, za odplatu a podobne (resp. pokiaľ by sa jednalo o konanie, ktoré by napĺňalo znaky podnikania), mohlo by sa jednať o nezákonné podnikanie v oblasti právnych služieb.