Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Otázka:

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom na limit platieb v hotovosti. Je možné zaplatiť za obchodný podiel aj v hotovosti či je to zakázané?

Odpoveď:

Úhrada kúpnej ceny v hotovosti je možná na základe ustanovenia § 8 písm. h) zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v platnom znení, v zmysle ktorého sa zákaz hotovostných platieb nevzťahuje na odovzdané a prijaté hotovostné platby vykonané v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie. Vláda SR podľa § 8 v spojení s § 3b zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej obrane obyvateľstva v platnom znení vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu, ktorá platí od 12.03. 2020 od 6.00 h. a trvá aj do dnešného dňa.

Podľa stanoviska Finančnej správy SR „zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti ustanovuje v § 8, že zákaz na platby v hotovosti nad stanovený limit (t.j. 5.000 EUR – právnické osoby, resp. 15.000,- EUR fyzické osoby nepodnikatelia) sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie (zákon o obmedzení platieb v hotovosti v tomto smere výslovne odkazuje na zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, na základe ktorého vláda vyhlasuje mimoriadnu situáciu). Z vyššie uvedeného vyplýva, že počas trvania mimoriadnej situácie a núdzového stavu je možné odovzdávať alebo prijímať hotovosť aj nad zákonom stanovený limit (t.j. 5.000 EUR – právnické osoby, fyz. osoby –  podnikatelia resp. 15.000,- EUR fyzické osoby nepodnikatelia).

Ďalej uvádzame:

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“) sa zakazuje platba v hotovosti medzi podnikateľskými subjektmi, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti nerozlišuje právny dôvod platby. Zákaz platby v hotovosti sa vzťahuje na akékoľvek platby vykonané v hotovosti nad povolený limit (5 000 eur) okrem výnimiek uvedených v § 8 cit. zákona (teda aj na platbu dividend).

V rámci firmy (spoločnosti) sa vklad/výber do pokladnice netýka § 2 zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“). V tomto prípade sa nejedná o odovzdanie bankoviek v hotovosti v zmysle § 2 zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Podľa § 8 písm. a) zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa za porušenie nepovažujú platby v hotovosti prijaté alebo odovzdané pri poskytovaní platobných služieb, pričom za takéto služby možno považovať aj presun finančných prostriedkov z BÚ do pokladne a naopak.“