Odhlásenie sa z trvalého pobytu pri strate OP

Otázka:

Mám trvalé bydlisko na Slovensku, ale stratila som OP, žijem už niekoľko rokov v Česku a uvažujem, že sa na Slovensko už nevrátim. Môžem sa teda odhlásiť z trvalého pobytu i keď nemám OP? Nechcem si nechať vyrobiť nový, pretože na Slovensko sa už vracať nebudem.

Odpoveď:

V prípade straty občianskeho preukazu je povinnosťou občana to bezodkladne nahlásiť osobne okresnému riaditeľstvu, zastupiteľskému úradu, alebo ktorémukoľvek policajnému zboru. Stratu je možné nahlásiť aj elektronicky tu

Aj napriek tomu, že sa dlhodobo nezdržiavate na území Slovenskej republiky, stále ste jej občanom, a preto sa Vás vyššie uvedená povinnosť nevyhnutne týka. Dovoľujeme si upozorniť, že v zmysle § 14 ods. 1 písm. l) zákona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch sa priestupku dopustí ten kto: „neodkladne neohlási zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie občianskeho preukazu. Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 33 €.

Príslušný úrad s Vami spíše zápisnicu o strate občianskeho preukazu a vydá Vám potvrdenie o občianskom preukaze, ktorým sa budete dočasne, do vydania nového občianskeho preukazu, preukazovať. Bez občianskeho preukazu môžete byť maximálne 90 dní.

Doklad, ktorý nahlásite ako stratený sa týmto momentom stáva automaticky neplatným. V prípade, ak by ste aj svoj občiansky preukaz dodatočne našli, už ho nebudete môcť používať a musíte ho odovzdať okresnému riaditeľstvu policajného zboru alebo zastupiteľskému úradu.

Ako občan Slovenskej republiky ste povinný po vyhlásení neplatnosti do 30 dní požiadať okresné riaditeľstvo policajného zboru (oddelenie dokladov) alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí o nový občiansky preukaz.

Správny poplatok za podanie žiadosti o občiansky preukaz ako náhrady za stratený občiansky preukaz je 16,50 €.

V prípade odhlásenia sa z trvalého bydliska z dôvodu odsťahovania sa do zahraničia je potrebné, aby ste skončenie trvalého pobytu ohlásili v príslušnej ohlasovni (mestský úrad, obecný úrad), a uviedli začiatok Vášho nového pobytu, miesto a štát.

Na odhlásenie trvalého pobytu je potrebné predložiť:

  • doklad totožnosti (občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze, alebo cestovný pas)
  • vypísaný a podpísaný lístok o odhlásení
  • uvedený dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Po odhlásení sa z trvalého bydliska z dôvodu odsťahovania sa do zahraničia, ste povinný odovzdať svoj občiansky preukaz na okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo na zastupiteľskom úrade SR.