Odhlásenie z trvalého pobytu

Otázka:

Mal som dve deti v pestúnskej starostlivosti, odišli od nás pred 6 rokmi a neodhlásili sa z trvalého pobytu, ako ich môžem odhlásiť?

Odpoveď:

Trvalý pobyt nemusí zrušiť len osoba, ktorá sa v mieste trvalého pobytu už nezdržiava, ale môže tak urobiť aj vlastník nehnuteľností. Toto právo mu vzniká na základe § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky “na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.“

Návrh na zrušenie trvalého pobytu je potrebné podať na príslušnej ohlasovni obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza, resp. kde je potrebné trvalý pobyt zrušiť (v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice hlási tieto údaje mestskej časti). Návrh môžete podať osobne alebo aj elektronicky.

Pri návrhu predložíte doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas). Je nutné, aby bol návrh podpísaný vlastníkom nehnuteľnosti, prípadne všetkými spoluvlastníkmi. Odporúčame predložiť doklad o ukončení pestúnskej starostlivosti. Tento úkon nie je potrebné opatriť správnym poplatkom. Lehota na vybavenie je 30 dní.

Po zrušení trvalého pobytu ohlasovňa oznámi občanovi jeho zrušenie formou vyvesenia tohto oznamu na úradnej tabuli po dobu 15 dní v obci, v ktorej mal občan naposledy prihlásený trvalý pobyt. V tomto oznámení je povinná zverejniť meno, priezvisko a dátum narodenia občana.