Odstúpenie od zájazdu v čase koronavírusu

Otázka:

Máme v júli zaplatenú dovolenku do Grécka, chceli by sme odstúpiť od zmluvy s cestovnou kanceláriou bez storno poplatku kvôli koronavírusu, ako máme postupovať, aby nám nebol účtovaný storno poplatok vo výške až 80 percent a kedy pred začiatkom dovolenky je potrebné podať žiadosť o odstúpenie od zmluvy?

Odpoveď:

Podľa zákona je možné odstúpenie od zájazdu s povinnosťou platiť odstupné ako aj bez tejto povinnosti s vrátením všetkých poplatkov. 

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o zájazdoch“): „Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde. V zmluve o zájazde možno dohodnúť odstupné, ktorého výška musí zohľadňovať čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Ak odstupné nie je dohodnuté, jeho výška sa vypočíta ako cena zájazdu znížená o súčet úspory nákladov za neposkytnuté služby cestovného ruchu a príjmov z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Na žiadosť cestujúceho je cestovná kancelária povinná poskytnúť odôvodnenie výšky odstupného.“ 

Podľa § 21 ods. 2 zákona o zájazdoch: „Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.“ 

Pre posúdenie Vašich nárokov je teda smerodajné, aká bude situácia v Grécku v júli v plánovanom čase Vášho zájazdu. Pokiaľ vzhľadom na situáciu v plánovanom čase zájazdu nebude zrealizovanie zájazdu objektívne možné alebo by bol zájazd týmito okolnosťami významne ovplyvnený, pravdepodobne by vznikol nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie všetkých platieb. Zákon jednoznačne nedefinuje, čo sú „neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich“. Predpokladáme však, že v čase pretrvávajúcej pandémie koronavírusu by boli podmienky vrátenia všetkých poplatkov obhájiteľné. 

Pokiaľ by ste chceli odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že by ste sa obávali cestovať alebo že by ste sa obávali, že v plánovanom termíne nebude možné vycestovať bez toho, aby to bolo v čase odstúpenia isté, že takéto okolnosti nastanú a cestovná kancelária by bola pripravená zájazd poskytnúť v zmysle zmluvy o zájazde, posudzovalo by sa odstúpenie od zmluvy podľa § 21 ods. 1 zákona o zájazdoch. 

Odstúpiť od zmluvy môže aj cestovná kancelária, a to z dôvodov podľa § 21 ods. 3 zákona o zájazdoch: „Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak:

  1. počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní, 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní, 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
  2. neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu 

 

Vrátenie platieb do 14 dní 

Pri odstúpení od zmluvy o zájazde vo vyššie uvedených prípadoch je cestovná kancelária povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe zmluvy o zájazde alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde alebo odstúpenia cestovnej kancelárie od zmluvy o zájazde. 

 

Pripravovaná právna úprava v súvislosti s koronavírusom 

Zároveň upozorňujeme, že cestovné kancelárie žiadajú o prijatie opatrení, ktoré by zmiernili následky súčasnej situácie na ich činnosť, preto nie je vylúčené, že dôjde k zmenám právnej úpravy. Možnými opatreniami, ktoré sa spomínajú je napr. predĺženie lehoty cestovnej kancelárie na vrátenie platieb alebo vydanie voucherov, ktoré cestujúci neskôr využil na náhradný zájazd.