Odstupné pri výpovedi z organizačných dôvodov

Otázka:

Dobrý deň, prosím Vás odpoveď na pracovno – právne vzťahy v organizácii. Stala som sa nadbytočnou v práci, riaditeľka mi nedala zatiaľ podpísať výpoveď. Zatiaľ je to na dohode. Mám si počas dvoch mesiacov nájsť prácu. Čo v prípade ak ju nenájdem, mám nárok na 4 mesačné odstupné, keď som v organizácii odpracovala 15 rokov. Prosím poraďte mi. Ďakujem.

Odpoveď:

V zmysle § 63 ods.1 písm. b) Zákonníka práce, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď ak: „sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu.“ 

Avšak, môžete skončiť pracovný pomer aj dohodou o skončení pracovného pomeru dňom, ktorý je v dohode uvedený. 

V prípade, ak Vám dá zamestnávateľ výpoveď z organizačných dôvodov uvedených vyššie, máte nárok na odstupné podľa Zákonníka práce vo výške trojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku. Ak sa daný pracovný pomer skončí dohodou z dôvodu organizačných zmien u zamestnávateľa, vznikne Vám nárok na odstupné vo výške štvornásobku Vášho priemerného mesačného zárobku. 

Uvedené vyplýva z § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce: „Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume:

  1. jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov
  2. dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov
  3. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov
  4. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume:

  1. jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky
  2. dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov
  3. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov
  4. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov
  5. päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov

Pokiaľ ste zatiaľ nepodpísali dohodu o skončení pracovného pomeru, ani Vám nebola doručená výpoveď nie ste povinná ukončiť pracovný pomer po uplynutí dvoch mesiacov, ktoré Vám riaditeľka poskytla na nájdenie novej práce. Pokiaľ sa dobrovoľne nerozhodnete podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru skončí sa Váš pracovný pomer až uplynutím výpovednej doby po doručení výpovede zamestnávateľom. 

Bližšie informácie o skončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov sa dočítate v našom článku: Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov