Odvody pri živnostníkovi ZŤP nad 70%

Otázka:

Touto cestou by chcem požiadať o informáciu, akú odvodovú povinnosť má živnostník, ktorý je zdravotne ťažko postihnutou osobou s priznanou mierou postihnutia nad 70%?

Odpoveď:

S uvedenou otázkou sme sa obrátili na Sociálnu poisťovňu, ktorá nám zaslala nasledujúce stanovisko: Skutočnosť, že samostatne zárobkovo činná osoba má priznaný invalidný dôchodok alebo je držiteľom preukazu zdravotne ťažko postihnutého občana, nemá vplyv na platenie poistného na nemocenské poistenie a poistného na dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby. To znamená, že takéto povinne poistené SZČO platia poistné na sociálne poistenie v plnej výške. Na platenie poistného na sociálne poistenie SZČO má vplyv len starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a výsluhový dôchodok.

Ak samostatne zárobkovo činnej osobe Sociálna poisťovňa prizná starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, odo dňa ich priznania nemá SZČO povinnosť platiť poistné na invalidné poistenie. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek. Sadzba poistného na invalidné poistenie je 6% z vymeriavacieho základu.

To znamená, že ak samostatne zárobkovo činná osoba platí v roku 2019 poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu (477 €), odo dňa priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo odo dňa, kedy poberá výsluhový dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, nebude platiť poistné na invalidné poistenie vo výške 28,62 €. Poistné bude platiť v sume 129,49 €.

Zdroj: Sociálna poisťovňa