Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Otázka:

Som zamestnaná už viac ako 5 rokov v jednej firme. Momentálne mám zdravotné problémy už dva mesiace a som na PN, a nechcem sa do tej práce už vrátiť a chcela by som dať výpoveď. Popíšem to podrobnejšie. Odkedy som tam nastúpila skoro každý druhý alebo tretí mesiac mám seknuté nakoľko mám povysunutú platničku, to mi tiež zistili po troch rokoch v tejto práci. Aj teraz mám bolesti a ide mi to vždy do dolnej končatiny, takže musím ísť vždy na PN. Chcela by som to v tej práci ukončiť. Žiadne preraďovanie na inú pozíciu, ale skončiť to hneď zo dňa na deň. Vedeli by ste mi poradiť, ako mám dať výpoveď?

Odpoveď:

Dobrý deň, skončenie pracovného pomeru je možné iba niektorým spôsobom upraveným v Zákonníku práce. 

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca je upravené v ustanovení § 69 ods. 1 Zákonníka práce nasledovne: 

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak:

  1. podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu
  2. zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti
  3. je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie

Pokiaľ nie sú vo Vašom prípade splnené podmienky na okamžité skončenie pracovného pomeru, prichádza do úvahy skončenie pracovného pomeru dohodou alebo skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce: „Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.“ Ako vyplýva z uvedeného ustanovenia, Zákonník práce umožňuje, aby ste sa so zamestnávateľom dohodli na skončení pracovného pomeru k Vami navrhovanému dňu (napr. deň po nástupe do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti). Zamestnávateľ by však musel s takýmito podmienkami dohody súhlasiť. 

Podľa ustanovenia § 67 Zákonníka práce, zamestnanec môže dať výpoveď z akýchkoľvek dôvodov aj bez uvedenia dôvodu. K skončeniu pracovného pomeru v prípade výpovede dôjde uplynutím výpovednej doby. Keďže u súčasného zamestnávateľa pracujete viac ako jeden rok, dĺžka výpovednej doby by vo Vašom prípade bola 2 mesiace (pokiaľ ste si v pracovnej zmluve nedojednali inú dĺžku výpovednej doby). Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

Upozorňujeme ešte, že v prípade, že ku skončeniu pracovného pomeru dochádza z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, môže zamestnancovi vzniknúť aj nárok na odstupné. 

Podľa § 76 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce: „Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume … dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov.“ (Zdôrazňujeme, že ustanovenie sa týka prípadu, kedy dal výpoveď zamestnávateľ zamestnancovi, nie naopak).

Podľa § 76 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce: „Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume … trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov.“ (Dôvod je potrebné špecifikovať v dohode.)

Podľa § 76 ods. 3 Zákonníka práce: „Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.“