Opatrovník maloletého dieťaťa

Otázka:

Prosím poradili by ste mi ohľadne práv a povinností opatrovníka, ak sa jedná o majetok neplnoletého dieťaťa? Manželský pár má neplnoleté dieťa, matka dieťaťa zomrela a za spravovanie majetku neplnoletej bol určený opatrovník. Otec dieťaťa chce, aby opatrovník prepísal dedičský podiel na chalupe, ktorý maloletá zdedila po smrti matky, na otca. Môže opatrovník pri prejednávaní dedičstva prepísať tento podiel na otca  maloletého dieťaťa? Nebude opatrovník do budúcna stíhaný, že sa zriekol dedičstva maloletej v prospech otca? Môže vôbec opatrovník prepísať majetok na inú osobu?

Odpoveď:

Keďže podľa Občianskeho zákonníka je spôsobilosť maloletých obmedzená len na niektoré právne úkony, môže časť právnych úkonov v ich mene uskutočniť zákonný zástupca (najčastejšie rodič). Špecifická situácia nastane v prípade, ak by rodič v súvislosti s uskutočnením právneho úkonu mohol byť v konflikte záujmov. V takýchto prípadoch je potrebné schválenie právneho úkonu maloletého súdom. V prípade, že za dieťa v rámci správy majetku koná opatrovník, je rozsah jeho oprávnenia konať na maloletého vymedzený v rozhodnutí, ktorým bol ustanovený. Pokiaľ do rozsahu takýchto úkonov nepatrí aj prevod nehnuteľnosti alebo jej časti, bude taktiež potrebné schválenie právneho úkonu súdom. 

Postup pri schválení právneho úkonu maloletého súdom je upravený v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok. Návrh na konanie je potrebné podať na okresný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným spôsobom. Návrh nepodlieha súdnemu poplatku. Úlohou súdu je posúdiť, či prevod nehnuteľnosti za navrhovaných podmienok je v záujme maloletého.