Organizačná jednotka občianskeho združenia

Otázka:

Mám otázku ohľadne občianskeho združenia. Tento rok moja dcéra prestúpila zo športového klubu do nového športového klubu, ktorý vznikol zaregistrovaním občianskeho združenia ako športový klub na krasokorčuliarom zväze. Aktuálne štatutár združenia, ktorý je majiteľom občianskeho združenia, nechce mať nič spoločné so športovým klubom a vraví, že môžeme fungovať ako samostatná pobočka vo vnútri jej občianskeho združenia a zaviesť si vlastné vedenie klubu ako aj výboru s tým, že budeme ale používať len jej IČO a ako pobočka sa nazveme s dodatkom. Vraj ostatní členovia tohto športového klubu potom nebudú členovia a ona môže nového predsedu poveriť zodpovednosťou ako štatutár. Uvedená situácia mi nepozdáva.

Odpoveď:

Základný právny rámec pre občianske združenia je zakotvený v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej ako „zákon o združovaní občanov“). Súčasťou návrhu na registráciu občianskeho združenia musia byť aj jeho stanovy, pričom povinnou náležitosťou stanov je aj vymedzenie orgánov združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, ako aj ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene.

Podrobnosti ohľadne orgánov občianskych združení, spôsobu ich ustanovovania, fungovania a kompetencií zákon nezakotvuje, čo umožňuje členom združenia, aby tieto náležitosti v stanovách vymedzili podľa svojich potrieb a preferencií.

Vami popisovanú situáciu nie je možné presne zanalyzovať bez preštudovania stanov, preto iba niekoľko poznámok:

  • návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podať najmenej traja občania (z toho aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov), nedá sa preto hovoriť o jednej osobe ako o „majiteľovi občianskeho združenia“
  • občianske združenie si môže zriadiť organizačné jednotky združenia, v stanovách je potrebné špecifikovať, či organizačná jednotka bude alebo nebude mať právnu subjektivitu, pokiaľ organizačná jednotka nebude mať právnu subjektivitu, bude vystupovať pod IČO-m občianskeho združenia, organizačná jednotka s právnou subjektivitou môže požiadať o pridelenie samostatného IČO
  • v stanovách je potrebné presne špecifikovať vzťahy medzi organizačnými jednotkami, orgánmi organizačných jednotiek atď.
  • nie je vylúčené, aby bolo v stanovách zakotvené, že vedúceho organizačnej jednotky určí štatutárny orgán občianskeho združenia