Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Otázka:

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa každý výdavok veľký. Mám nárok na nejaké oslobodenie vzhľadom na to, že som ZŤP osoba?

Odpoveď:

Za návrh na rozvod sa platí poplatok vo výške 66 EUR. Možnosť individuálne oslobodenia priznáva zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

Okrem tohto zákona upravuje oslobodenie od súdneho poplatku aj zákon č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. V zmysle § 4 ods.1 rozvodové konanie nepatrí medzi konania, ktoré sú oslobodené od súdnych poplatkov. Tento zákon v § 4 ods. 2 uvádza aj konkrétne osoby, ktoré môžu byť od súdneho poplatku oslobodené úplne. Avšak, ani vyššie uvedené ustanovenie neoslobodzuje od poplatku fyzickú osobu z dôvodu poberania invalidného dôchodku.

Vzhľadom na to, že nespĺňate žiadne z dôvodov na oslobodenie podľa zákona č. 71/1992 Z.z., môžete súd požiadať o individuálne oslobodenie od súdnych poplatkov v zmysle § 254 ods. 1 Civilného sporového poriadku „Súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery strany.“

Zákon neustanovuje, ako sa pomery strán presne preukazujú, avšak na základe súdnej praxe sa tieto pomery preukazujú prostredníctvom písomných dokladov o majetkových, sociálnych, zárobkových, zdravotných a iných pomeroch (potvrdenie o príjme, potvrdenie o výške majetku, potvrdenie o zdravotnom stave, majetkové priznanie a pod.).

V zmysle Uznesenia Najvyššieho súdu ČR sp. Zn. 22 Cdo 648/2017 Podstatou oslobodenia od súdnych poplatkov je zaistiť žiadateľovi prístup k súdu a ochranu jeho práv aj v podmienkach ťaživej materiálnej a sociálnej situácie v individuálnej veci a s ohľadom na konkrétne uplatňované právo.”

Vzor formulára na oslobodenie od súdnych poplatkov aj s pokynmi nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Je dôležité uviesť, že v zmysle § 254 ods. 2 zákona č. 160/2015 Priznané oslobodenie od súdneho poplatku súd kedykoľvek počas konania odníme, a to i so spätnou účinnosťou, ak sa  do právoplatného skončenia konania preukáže, že pomery strany neodôvodňujú alebo neodôvodňovali oslobodenie od súdneho poplatku.“

Bližšie informácie nájdete aj na: Kto a kedy je oslobodený od súdneho poplatku.