Otec dieťaťa odmieta uznať otcovstvo

Otázka:

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť. Za týždeň rodím, no otec dieťaťa so mnou odmieta komunikovať a odmieta uznať otcovstvo. Môžem od neho žiadať súdne alimenty, alebo aký je postup a potrebujem na to nejaké peniaze?

Odpoveď:

Uznanie otcovstva sa určuje na základe troch podmienok:

  • domnienka otcovstva svedčiaca manželovi matky
  • na základe súhlasného vyhlásenia rodičov na matrike alebo pred súdom
  • ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd

V prípade, ak otec dieťaťa nechce uznať otcovstvo, je možné, aby ste využili tretiu domnienku na uznanie otcovstva, a to podaním návrhu na súd.

Konanie o určenie otcovstva je priamo spojené s konaním o úprave rodičovských práv a povinnosti, ako aj o povinnosti platiť výživné.

V prípade, ak medzi rodičmi dôjde ku konsenzu a dohodnú sa na úprave rodičovských práv a povinnostÍ, súd musí na túto skutočnosť prihliadať prioritne, ak táto dohoda neodporuje zákonu, inak o úprave rozhodne sám.

Návrh na určenie otcovstva je potrebné podať na okresný súd. Na konania vo veciach určenia rodičovstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko. Ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté. V ňom je potrebné uviesť najmä:

  • identifikačné údaje navrhovateľa /Vaše meno, priezvisko, trvalý pobyt, štátnu príslušnosť/ ako aj identifikačné údaje odporcu čiže otca
  • z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa domáhate, v tomto prípade je nutné jasne odôvodniť určenie otcovstva. To znamená, že je potrebné uviesť, v ktorom období došlo k splodeniu dieťaťa, prípadne v akom období pretrvával intímny styk s odporcom.
  • návrh musí obsahovať dátum vyhotovenie a podpis navrhovateľa

K návrhu je potrebné priložiť rodný list dieťaťa, prípadne listinné dôkazy, ktoré otcovstvo potvrdia.

Súd väčšinou ustanoví znalca genetiky, ktorý vypracuje znalecký posudok z vykonaných testov DNA.

V konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku platí, že žiadny účastník nemá právo na náhradu trov konania. Zákon v konaní o určení otcovstva obsahuje výnimku pri uhradení trov konania. V zmysle § 53 zákona č. 161/2015 Civilný mimosporový poriadok „V konaní vo veciach určenia rodičovstva a v konaniach vo veciach notárskych úschov môže súd priznať náhradu trov konania účastníkom, ktorí mali vo veci úspech, proti účastníkom, ktorí úspech nemali, ak to možno spravodlivo požadovať.“ Čiže v tomto konaní by ste si mohli uplatniť voči otcovi dieťaťa v konaní náhradu trov konania a v prípade úspechu vo veci Vám súd náhradu môže priznať.