Overenie podpisu v Českej republike a použitie na Slovensku

Otázka:

Chcem Vás požiadať o informáciu, či je akceptované overenie podpisu na listine Českou poštou, pre použitie listiny na Slovensku? Alebo musí byť overenie podpisu výhradne notárom.

Odpoveď:

Keďže neuvádzate, o akú listinu sa jedná a na aký účel sa má použiť, môžeme Vám poskytnúť iba všeobecnú odpoveď. 

Možnosť použitia dokumentov vydaných alebo overených orgánmi Českej republiky vo všeobecnosti upravuje zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. 

Podľa § 3 ods. 4 zákona o štátnom jazyku: „Fyzická osoba a právnická osoba v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 a v úradnom styku s právnickou osobou podľa odseku 1 používa štátny jazyk, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, neustanovuje inak.6b) Osoba, ktorej materinským jazykom je jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, môže v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 a v úradnom styku s právnickou osobou podľa odseku 1 používať svoj materinský jazyk. Orgány a právnické osoby podľa odseku 1 sú povinné prijať listinu v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, ak ide o listinu vydanú alebo overenú príslušnými orgánmi Českej republiky.“ 

Podľa § 3 ods. 1 zákona o štátnom jazyku: „Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom5) používajú v úradnom styku štátny jazyk a ich zamestnanci, štátni zamestnanci, príslušníci obecnej polície, príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a Hasičského a záchranného zboru sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku podľa osobitného predpisu5aa) a používanie iných jazykov v úradnom styku s cudzinou v súlade so zaužívanou praxou v medzinárodnom styku.“