Paušálne trovy exekútora pri zastavení starej exekúcie

Otázka:

Môže exekútor žiadať paušálnu odmenu za starú exekúciu, ktorá bola zastavená začatím konkurzu po šestnástich rokoch? Možno použiť zákon 233/2019 ?
(4) Exekútor nemá nárok na náhradu paušálnych trov, ak a) oprávnenému zaslal upovedomenie o zastavení exekúcie po uplynutí lehoty podľa § 5 ods. 3 alebo b) ide o starú exekúciu, ktorá nebola zapísaná v centrálnom registri exekúcií.Exekúcia bola zastavená začatím konkurzu. Krajský súd v Košiciach v roku 2004 svojim uznesením vyhlásil na majetok žalovaného konkurz. Dátum zverejnenia o ukončení konkurzu:  rok 2019. Výzvu na zaplatenie paušálnych trov som dostal 16.6.2020.

Odpoveď:

Dňa 01.01.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ zákon“). 

Tento zákon o § 2 stanovuje, že sa zastavujú niektoré staré exekúcie, t.j. exekúcie začatá pred 1. aprílom 2017 a vedené podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, ak:

  1. uplynula rozhodná doba 5 rokov plynúca odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi a zároveň nejde o starú exekúciu podľa § 2 odseku 2 (napríklad pohľadávka na výživnom alebo stará exekúcia, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur, ďalej napríklad pohľadávka na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní, pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie, plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie, plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže)

  2. oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,

  3. zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo

  4. dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie; na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie

Podľa § 6 zákona, upravujúceho trovy starej exekúcie a výzvu na úhradu trov starej exekúcie:

(1) Trovy starej exekúcie exekútora pozostávajú z trov exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal, a paušálnych trov vo výške 35 eur; ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa výška paušálnych trov o daň z pridanej hodnoty, ktorú je exekútor povinný platiť podľa osobitného predpisu. Na úhradu iných trov starej exekúcie, ako trov uvedených v prvej vete, nemá exekútor nárok.

(2) Paušálne trovy znáša oprávnený. Exekútor vyzve oprávneného na zaplatenie paušálnych trov v upovedomení o zastavení starej exekúcie, ak exekútor paušálne trovy uplatňuje.

(3) Upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov, na základe ktorej neboli paušálne trovy uhradené do 60 dní od ukončenia exekučného konania, je exekučným titulom. Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje.

(4) Exekútor nemá nárok na náhradu paušálnych trov, ak:

  1. oprávnenému zaslal upovedomenie o zastavení exekúcie po uplynutí lehoty podľa § 5 ods. 3 alebo

  2. ide o starú exekúciu, ktorá nebola zapísaná v centrálnom registri exekúcií 

Exekútor má podľa zákona nárok na náhradu paušálnych trov podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona v prípade dodržania lehoty na zaslanie upovedomenia o zastavení exekúcie. Podľa § 5 ods. 3 zákona „Upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému najneskôr do 120 dní od zastavenia starej exekúcie podľa tohto zákona. Ak ide o starú exekúciu, ktorá sa zastavuje ku dňu účinnosti tohto zákona (k 1.1.2020), upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“ 

V zmysle dôvodovej správy k tomuto zákonuOdsek 3 upravuje lehoty, v ktorých exekútor po zastavení starej exekúcie upovedomenie o zastavení starej exekúcie odošle oprávnenému, pričom návrh zákona rozlišuje dve lehoty v závislosti od toho, či dôvod zastavenia starej exekúcie vznikol ku dňu nadobudnutia účinnosti návrhu zákona (180 dní) alebo tento dôvod vznikol v priebehu účinnosti návrhu zákona (120 dní).“ 

Podľa dôvodovej správy Celkové trovy starej exekúcie exekútora pozostávajú zo súčtu sumy, ktorú si exekútor už na trovách starej exekúcie v súlade s pravidlami pre čiastočné vymoženie nároku oprávnene ponechal a paušálnych trov starej exekúcie exekútora vzniknuté v súvislosti so zastavením starej exekúcie (ďalej len „paušálne trovy“), ktoré sú vo výške 35 eur bez dane z pridanej hodnoty, t. j. ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa výška týchto paušálnych trov o daň z pridanej hodnoty. Na úhradu iných trov starej exekúcie, ako trov uvedených v prvej vete, nemá exekútor nárok. Paušálne trovy znáša oprávnený a aj keď v tomto prípade paušálne trovy zaplatí oprávnený, z pohľadu „práva hmotného“ sa stanú príslušenstvom pohľadávky (ako náklady spojené s uplatnením pohľadávky). Uvedené znamená to, že v prípade podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie môže oprávnený požadovať ich náhradu ako úhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Návrh zákona vytvára špecifický exekučný titul na vymoženie paušálnych trov, ktoré neboli uhradené do ustanovenej lehoty, ktorým je upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov. Pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie na základe takéhoto exekučného titulu sa nebude vyžadovať potvrdenie o vykonateľnosti, avšak upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov musí obsahovať všetky obligatórne náležitosti a musí byť splnená podmienka zaslania v zmysle § 5 ods. 3 návrhu zákona. V prípade, ak súdny exekútor nevydá a nezašle upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov v súlade s § 5 návrhu zákona, nesplnenie týchto zákonných povinností má za následok stratu nároku exekútora na paušálne trovy. Strata nároku exekútora na paušálne trovy je taktiež dôsledkom nezapísania starej exekúcie do centrálneho registra exekúcií podľa ustanovení Exekučného poriadku účinného do 31. marca 2017.“ 

Podľa § 7 zákona „Proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ktoré bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, môže oprávnený podať do 30 dní od jeho doručenia u exekútora námietky. Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné.“ 

Oprávnený môže po zastavení starej exekúcie podať opakovaný návrh na vykonanie exekúcie. „Ak oprávnený po zastavení starej exekúcie podľa tohto zákona podá opätovne návrh na vykonanie exekúcie, k návrhu na vykonanie exekúcie musí pripojiť exekučný titul, upovedomenie o zastavení starej exekúcie alebo uznesenie súdu, ktorým určil, že došlo k zastaveniu starej exekúcie podľa § 8 ods. 2, alebo ktorým súd zamietol námietky alebo ktorým sa námietky odmietli. Pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok; to platí rovnako, ak osobitný predpis umožňuje nariadiť výkon rozhodnutia do určitej doby. Okrem náhrady súdneho poplatku za návrh podľa odseku 1 oprávnený nemá nárok na náhradu trov spojených s jeho podaním.“