Peňažná náhrada za prerušenie elektriny bez predchádzajúceho upozornenia

Otázka:

Dňa 02.02.2019 nebola pre moje odberné miesto distribuovaná elektrická energia. Uvedené sa stalo opätovne aj počas predchádzajúcich odstávok v mesiacoch december 2018 a január 2019 v našej obci počas výmeny trafo stanice. O uvedenom som nebol žiadnym spôsobom informovaný a predmetné odberné miesto nebolo uvedené v zoznamoch plánovaných odstávok elektrickej energie. Mám nárok na nejakú kompenzáciu?

Odpoveď:

Pokiaľ došlo k prerušeniu distribúcie elektrickej energie bez toho, aby ste boli o vyrozumení upozornený, máte nárok na kompenzačnú platbu. Tento nárok Vám vznikne po tom, ako oznámenie o vykonaní plánovanej odstávky nebolo vykonané v súlade s platnou legislatívou.

Uvedené vyplýva z Vyhláške 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

V zmysle tejto vyhlášky kompenzačná platba sa oprávnenej osobe uhradí jednorazovo do 60 dní:

  • po odstránení príčiny nedodržania štandardu kvality, ak je známa oprávnená osoba v čase odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality, alebo
  • po identifikácii oprávnenej osoby, ak jej identita nie je známa v čase odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality

Ak sa nedodržanie štandardu kvality v odbernom mieste zistí až po odstránení príčiny nedodržania štandardu kvality na základe podania koncového odberateľa elektriny alebo iným spôsobom, kompenzačná platba sa vyplatí do 60 dní od zistenia nedodržania štandardu kvality. 

Kompenzačná platba sa vyplatí buď:

  1. prevodom na účet oprávnenej osoby
  2. poštovou poukážkou alebo
  3. podľa dohody medzi oprávnenou osobou a regulovaným subjektom

Vyhláška tiež uvádza, že podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie.